www.mastersoft.si MPX Professional 7.1 Kazalo | Iskanje

Meni iskanje

Funkcije za geografsko in atributno iskanje, GIS analize, izbor objektov, iskanje standardnih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenijem in statistični podatki.

  Splošno Preobrni izbor
  SQL iskanje Izklop izbora
SQL pogled Naslovi
  Visual SQL pogled Parcele ali stavbe
  Iskanje po slogu objektov Prikaz izbora
  Izbor vseh Statistika
  Mejni izbor z izbranimi objekti Statistika številčnih kolon
 

Atributno iskanje

V polju sloj iz spiska izberemo sloj ali atributno tabelo po katerem želimo iskati. Lahko predpišemo enega ali dva pogoja. V polju pogoj izberemo želeno polje, operater (=,>,< itd) in vrednost, ki odgovarja objektom, ki jih iščemo.

Če izberemo dva pogoja lahko med njima predpišemo logično funkcijo IN (veljati morata oba pogoja) ali ALI (veljati mora vsaj eden od pogojev). 

Geografsko iskanje

S pomočjo okna izdelujejo naslednje geografske analize:

    ·         Sloj2 vsebuje centroide sloja1
    ·         Objekti sloja2 vsebujejo celotne objekte sloja1
    ·         Objekti sloja2 vsebujejo del objektov sloja1

 

Identifikacija zapisa

Gre za iskanje po polju FeatureKey, ki predstavlja unikatno identifikacijo zapisa oziroma objekta. Je interno polje in se pri različnih izvorih atributnih podatkov različno imenuje (MI_PRINX, ROWID, ...). V MPX je poenoteno in se imenuje FeatureKey. Za MapInfo sloje je to unikatna zaporedna številka zapisa v Oracle Spatial pa je unikaten string (npr. 0000000802EFF5B41), ki prav tako unikatno definira zapis, itd.

Opcije

V polju 'Razvrščanje' izberemo kolono po kateri se naj razvrstijo podatki. Če vključimo opcijo 'Padajoče' se bodo zapisi razvrstili padajoče. Polje FeatureKey je interno polje in unikatno definira zapis. Za MapInfo sloje je to unikatna zaporedna številka zapisa v Oracle Spatial pa je unikaten string (npr. 0000000802EFF5B41), ki prav tako unikatno definira zapis, itd.

Opcija prikaz label opremi objekte z labelami. Upošteva se nastavitev label, ki je določena v nadzoru slojev.

Opcija prikaz atributov prikaže atributne podatke izbranih objektov v tabelarični obliki. Če je opcija izključena se po zaključku poizvedbe prikaže obvestilo s prikazom števila zapisov, ki so rezultat poizvedbe.

Opcija prikaži izbrane nastavi takšno povečavo mape, da so vidni vsi izbrani objekti.

Opcija Oracle spatial poizvedba izvede poizvedbo direktno v podatkovni bazi Oracle Spatial. Opcija je aktivna samo v primeru, če se sloj nahaja v Oracle Spatial in je registriran v MAPINFO_MAPCATALOG. Opcija v večini primerov zelo pohitri iskanje.

 

 

Iskanje s pomočjo WHERE klavzule SQL stavka. Izberemo sloj ali atributno tabelo in vpišemo pogoj.Še en primer z uporabo funkcije LIKE s katero izščete vzorec v besedilu:

Uporaba funckije LIKE

Opcija prikaz label opremi objekte z labelami. Upošteva se nastavitev label, ki je določena v nadzoru slojev.

Opcija prikaz atributov prikaže atributne podatke izbranih objektov v tabelarični obliki. Če je opcija izključena se po zaključku poizvedbe prikaže obvestilo s prikazom števila zapisov, ki so rezultat poizvedbe.

Opcija prikaz izbranih nastavi takšno povečavo mape, da so vidni vsi izbrani objekti.

Če kliknemo na gumb se odpre okno 'Pomočnik izrazov', kjer sestavimo pogoj z izborom kolon, operaterjev in funkcij.

 

Postopek za razvrščanje se razlikuje le v tem, da izberemo kolone in tip razvrščanja. Tukaj naj omenimo polje FeatureKey, ki je interno polje in unikatno definira zapis. Za MapInfo sloje je to unikatna zaporedna številka zapisa v Oracle Spatial pa je unikaten string (npr. 0000000802EFF5B41), ki prav tako unikatno definira zapis, itd.

Izdelava SQL pogleda s pomočjo atributnih (dBase, MS Access, MS Excel, MySQL, Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL...), podatkov geografskih slojev, že izdelanih pogledov ali kombinacija vsega. Če je v SQL poizvedbi geografski sloj in niso uporabljene SQL funkcije, ki združujejo podatke je rezultat geografski sloj z atributnimi podatki, drugače pa samo atributni podatki. Možno je uporabljati tako atributne kot geografske operaterje in funkcije.

Podprti geografski operatorji:

 

 Opomba   Če je v poizvedbo vključen geografski sloj, se tisti na katerem se bo izvedel izbor v polju 'Iz tabel' obarva zeleno. Če so v imenu tabele ali kolone presledki ali posebni znaki, je ime potrebno ograditi z oglatimi oklepaji (npr. ime tabele: [moja tabela] potem je kolona v pogoju pri več izbranih tabelah [ime tabele].[ime polja]).

Opcija prikaz atributov prikaže atributne podatke izbranih objektov v tabelarični obliki. Če je opcija izključena se po zaključku poizvedbe prikaže obvestilo s prikazom števila zapisov, ki so rezultat poizvedbe.

Opcija prikaz izbranih nastavi takšno povečavo mape, da so vidni vsi izbrani objekti.

Opcija Izdelava GIS sloja je na voljo samo, če je v poizvedbi vključen GIS sloj. Če je opcija vključena se namesto atributne tabele izdela (če poizvedba omogoča) geografski sloj s pripadajočimi atributnimi podatki. Če povezujemo več tabel se kar hitro zgodi, da se zapisi pomnožijo, kar ima za posledico več geografskih objektov na enem mestu, kar je za izris običajno časovno potratno. Če želimo zgolj pregledati atributne podatke opcijo izključimo.

• Omogočena je uporaba več geografskih analiz hkrati npr. tabela1.obj CONTAIN tabela2.obj AND tabela1.obj INTERSECTS tabela3.obj AND tabela1.ID = tabela3.ID (OR,AND,XOR,NOT,…)

• Omogočene so vgoždene poizvedne npr SELECT * FROM Tabela1, Tabela3 WHERE Tabela1.obj CONTAIN PART TabelaID IN (SELECT ID1 FROM Tabela2 WHERE ULICA <> »«)

• Povezave med tabelami so lahko takšne, da je rezultat poizvedbe takšen, ki ustreza obema poljema tabel npr. … WHERE tabela1.ID = tabela3.ID …. Omogočene pa so tudi notranje INNER JOIN, leve LEFT JOIN in desne RIGHT JOIN povezave z možnostjo različnih operaterjem med polji (=, >=, <=, <>, >,<).

Primer:

Več informacij o sestavi SQL stavka se nahaja v poglavju SQL predikati, identifikatorji, funkcije, operatorji, ...

 

 

Izdelava SQL stavka oziroma poizvedbe s pomočjo vizualnih gradnikov. Možno je uporabljati tako atributne kot geografske operaterje in funkcije.

Tabele: Spisek geografski in atributnih tabel ter že izdelanih poizvedb. Na delovno površino za gradnjo poizvedbe jih dodamo z dvojnim klikom ali z načinom povleci spusti  
Delovna površina za vizualno gradnjo SQL pogleda: Povezave med tabelami so ponazorjene s črtami tip povezave pa z ikono. Tip povezave določimo z dvojnim klikom miške na ikono. Opis povezave prikličemo z gumbom . Geografske povezave določamo med polji (OBJ). Zelen okvir v oknu geografske tabele oziroma sloja pomeni, da se bo na tem sloju izvedel izvor objektov. Ciljno geografsko tabelo za izbor določimo z gumbom . Polja v vrstico pogoj prenesemo z dvojnim klikom miške na polje ali ga z miško povlečemo v vrstico pogojev.  
Pogoji: Spisek polj in pogojev. Za izdelavo SQL stavka za združevanje (npr. GROUP BY) uporabite gumb "Skupno" .  Interpretacijo vpisanega preverite z gumbom .  

Nekaj primerov zapisa pogojev:

.............................................................................................................

Pogoja, ki ju navedete za različna polja v vrstici Pogoji, združuje operator AND. To pomeni, da sta pogoja, ki sta navedena v poljih »Mesto« in »RojstniDatum«, interpretirana tako:

Mesto = "Velenje" AND RojstniDatum < DateAdd("yyyy"; -40; Date())

1. Polje »Mesto« in »RojstniDatum« imata pogoja.
2. Ta pogoj izpolnjujejo samo zapisi, ki imajo v polju »Mesto« vrednost »Velenje«.
3. Ta pogoj izpolnjujejo samo osebe, ki so stare najmanj 40 let.
4. Med rezultati so samo zapisi, ki izpolnjujejo oba pogoja.

.............................................................................................................

Pogoja, ki sta navedena v vrstici Pogoji in ali, sta združena z operatorjem OR, kot je prikazano spodaj:

Mesto = "Velenje" OR RojstniDatum < DateAdd("yyyy"; -40; Date())

1. Pogoj »Mesto« je naveden v vrstici »Pogoji«.
2. Pogoj »RojstniDatum« je naveden v vrstici »ali«.

.............................................................................................................

Opcija prikaz atributov prikaže atributne podatke izbranih objektov v tabelarični obliki. Če je opcija izključena se po zaključku poizvedbe prikaže obvestilo s prikazom števila zapisov, ki so rezultat poizvedbe.

Opcija prikaz izbranih nastavi takšno povečavo mape, da so vidni vsi izbrani objekti.

Opcija Izdelava GIS sloja je na voljo samo, če je v poizvedbi vključen GIS sloj. Če je opcija vključena se namesto atributne tabele izdela (če poizvedba omogoča) geografski sloj s pripadajočimi atributnimi podatki. Če povezujemo več tabel se kar hitro zgodi, da se zapisi pomnožijo, kar ima za posledico več geografskih objektov na enem mestu, kar je za izris običajno časovno potratno. Če želimo zgolj pregledati atributne podatke opcijo izključimo.

Več informacij o sestavi SQL stavka se nahaja v poglavju SQL predikati, identifikatorji, funkcije, operatorji, ...

Omogoča iskanje objektov na poljubnem sloju na podlagi sloga izbranega objekta. Podprti so linijski, točkovni, ploskovni in objekti tipa besedilo. Okno za iskanje prikaže možnosti v skladu s tipom izbranega objekta. Iskanje poteka v naslednjih korakih:

1. KORAK - Izbor objekta. V spodnjem primeru je to rdeča črta.

2. KORAK - Aktiviranje iskanja po slogu objekta. Izbere se lahko sloj na katerem želimo iskati objekte in lastnosti, ki se naj upoštevajo pri iskanju.

 

3. KORAK - Rezultat iskanja so vse linije istega tipa.

. . . . . . . . . .

Vsak tip objekta se iskalno okno prilagodi lastnostim objekta. Za objekte tipa besedilo je podana možnost iskanja po besedilu (zgornja slika). Če je polje besedilo prazno se iskalni pogoj ne upošteva in se izberejo vsa besedila po ostalih izbranih pogojih. Če se v področju lastnosti objektov izključijo vsi pogoji se izberejo vsi objekti izbranega tipa (npr. vse ploskve, če je bila izbrana ploskev)

Opcija prikaz label opremi objekte z labelami. Upošteva se nastavitev label, ki je določena v nadzoru slojev.

Opcija prikaz izbranih nastavi takšno povečavo mape, da so vidni vsi izbrani objekti.

Opcija prikaz atributov prikaže atributne podatke izbranih objektov v tabelarični obliki. Če je opcija izključena se po zaključku poizvedbe prikaže obvestilo s prikazom števila zapisov, ki so rezultat poizvedbe.

Z ukazom  izberemo vse objekte določenega sloja. Sloj izberemo s pomočjo spodaj prikazanega okna.

Izbor vseh

Ko premaknete kazalec miške na sloj, vam namig prikaže dodatne informacije o sloju.

Poišče se prvi sloj, ki v izbranih objektih vsebuje vsaj en ploskovni objekt. Če je ploskev najdena se na vseh ostalih vektorskem slojih označijo objekti, ki so v celoti ali delno znotraj ploskve.

Ukaz izbranim objektom izklopi izbor, neizbrane pa označi.

 

Funkcija odstrani označitve objektov, ki smo jih izbrali s pomočjo miške ali iskalnih funkcij. Označitve lahko odstranimo tudi, če z miško kliknemo v karto, kjer ni objektov.

 

  • Naslovi  Iskanje lokacije po naslovu

Mastersoft MPX - Iskanje naslova

Kot je razvidno iz zgornje slike izberemo ulico nato občino/naselje in eno ali več hišnih številk.

 Če se ulica nahaja v več občinah ali naseljih izberite želeno. Izberite še eno ali več hišnih številk in s klikom na gumb "V redu" (ali z dvojnim klikom miške na hišno številko) locirajte naslov na karti.

Opcija prikaz label opremi objekte z labelami. Upošteva se nastavitev label, ki je določena v nadzoru slojev.

Opcija prikaz izbranih nastavi takšno povečavo mape, da so vidni vsi izbrani objekti.

Opcija prikaz atributov prikaže atributne podatke izbranih objektov v tabelarični obliki.

Opcija prikaz lastnika prikaže podatke o lastniku parcele ali stavbe, ki je na centroidu najdenega naslova. Podatki se prikazujejo v modulu Gurso - podatki o nepremičninah.

Mastersoft MPX - Iskanje parcel ali stavb

Najprej iz spiska izberite katastrsko občino. Katastrsko občino lahko izberete na dva načina in sicer po nazivu ali po šifri, ki predstavlja šifro katastrske občine. Preklop med obema načinoma izvedete z opcijo Iskanje po šifri KO.

Po izboru katastrske občine vpišete še parcelno številko ali številko stavbe (odvisno kateri zavihek je izbran) in z gumbom "V redu" locirate parcelo ali stavbo na karti. Če želite locirati več parcel ali stavb hkrati, številke ločite z vejico. V kolikor katere od parcel ali stavb iz spiska ni bilo mogoče najti, vas MPX o tem obvesti v obliki spiska parcel ali stavb, ki jih ni bilo mogoče locirati.

Opcija prikaz label opremi objekte z labelami. Upošteva se nastavitev label, ki je določena v nadzoru slojev. Izris label je "časovno potratna" funkcionalnost, zato lahko postopek ob vključeni opciji "Prikaz label" in "Izbor celotne katastrske občine" traja dlje časa.

Opcija prikaz atributov prikaže atributne podatke izbranih objektov v tabelarični obliki.

Opcija prikaz izbranih nastavi takšno povečavo mape, da so vidni vsi izbrani objekti.

Opcija izbor celotne katastrske občine omogoča označitev vseh parcel v katastrski občini. V tem primeru je polje "Parcelna številka" neaktivno.

Opcija prikaz lastnika prikaže podatke o lastniku parcele ali stavbe, ki je na centroidu najdenega naslova. Podatki se prikazujejo v modulu Gurso - podatki o nepremičninah.

V kolikor ste vpisali več parcel ali stavb se ta spisek prenese v Gurso okno s podatki o parcelah in stavbah, kar omogoča ogled lastnika za vsako stavbo ali parcelo posebej.

Vse nastavitve za funkcionalnost so na voljo v MPX nastavitvah.

 

 

Ukaz nastavi takšno povečavo mape, da so vidni vsi izbrani (označeni) objekti.

 

 

Po izboru tabele in kolone, ukaz prikaže okno s statističnimi podatki.

Primer na spodnji levi sliki: Izberemo sloj SEST1200 in kolono POVRSINA. Rezultat je minimalna, maksimalna površina, srednja vrednost površin, itd.

Statistika podatkov geografskih slojev


  Statistika podatkov atributnih tabel s SQL stavkom izvora

 

Polji 'Skupna površina' in 'Skupna dolžina' se izračunavata s podatki geografskega objekta in sta neodvisni od izbranega polja. Podatek v oklepaju pri površini, obsegu in dolžini pomeni število objektov uporabljenih za posamezen tip izračuna.

Podrobnosti - Maksimalni in sumarni podatki o zgradbi objektov sloja.

Za statistiko, ki pove katere tipe in koliko objektov sloj vsebuje, uporabite meni Objekti/Objekti sloja .

Po izboru tabele ukaz prikaže okno s statističnimi podatki vseh številčnih kolon atributne tabele ali geografskega sloja.

Za statistiko, ki pove katere tipe in koliko objektov sloj vsebuje, uporabite meni Objekti/Objekti sloja .