www.mastersoft.si MPX Professional 7.1 Kazalo | Iskanje


Meni sloj

Meni sloj vsebuje funkcionalnosti za samodejno kreiranje geografskih objektov, posodobitev in združevanje podatkov, upravitelje povezanih tabel, izvoz, uvoz in spremembo strukture tabel.

    Posodobitev kolone...
  Dodajanje objektov sloju...
  Kreiranje simbolov
  Kreiranje črt
  Kreiranje ploskev
  Atributiranje
  Združevanje z uporabo kolone...
  Upravitelj povezanih tabel

  Izvoz...
  Uvoz...
  Uvoz PostgreSQL / PostGIS...
 
Struktura...
  Brisanje sloja...
  Preimenovanje sloja...
 
Obnovi in stisni
  Registracija rastrov...
  Definicijske datoteke za rastre...

 

 • Posodobitev kolone...

  Splošno

  Omogoča spremembo vrednosti izbrane kolone z novimi vrednostmi, na primer: Dolžina, površina, vpisana vrednost ali izraz. Podprti sloji in tabele: MapInfo, Microsoft Access, dBase, MySQL, PostgreSQL, Oracle, Oracle Spatial, Microsoft SQL Server, ODBC, ...

Posodobitev kolone

Tabela za posodobit - Z uporabo padajočega menija izberite sloj, atributno tabelo ali poizvedbo v kateri se nahaja kolona za spremembo vrednosti.

 Opomba  Pri posodobitvi atributnih podatkovnih zbirk mora, za uspešno posodobitev, obstajati primarni ključ zapisov, saj je v nasprotnem primeru običajno premalo informacij za določitev trenutne vrstice, da bi bila posodobitev uspešna.  

Kolona za posodobit - Izberite kolono, kateri želite spremeniti vrednost.

Vrednost - Izberite funkcijo (dolžina, obseg površina) katere vrednosti se bodo vpisale v izbrano kolono. V kolikor izbere površino, obseg ali dolžino se pojavi polje merska enota, kjer jo lahko nastavite. V kolikor želite vpisati neko drugo vrednost izberite 'Vpis vrednosti'. V polje, ki se pojavi pod izbirnim poljem 'Vrednost', vpišite želeno vrednost. Pri vrednosti 'Zaporedje črk' velja naslednje: Ko se doseže črka Z se ponovno prične z A. Vrednost 'Zaporedna številka (vodilna nula)' deluje na podlagi vseh zapisov, na primer: Če je zapisov 100 se vrednosti 9, 99, 100 zapišejo 009, 099 in 100.  Upoštevajte, da je za tekstovne podatkovne tipe na začetku in koncu vrednosti potrebno uporabiti narekovaje zgoraj. Vrednost 'FeatureKey' je unikatni ključ posameznega objekta oziroma zapisa.

Mejne koordinate objekta. Za ploskovne in linijske minX,minY,maxX,maxY ter za točkovne objekte X,Y.

Funkciji CentroinX in CentroidY uporabljajo MapInfo metodo, ki centroid določi tako, da je točka centroida vedno znotraj ploskovnega objekta oziroma na linijskem objektu. Včasih se za centroid uporabi tudi izraz Točka labeliranja. Funkciji Geometrijsko težišče X in Geometrijsko težišče Y uporabljata:

Funckiji Pretvori X (WGS84 -> GK) in Pretvori Y (WGS84 -> GK) pretvorita zemljepisno širino (Latitude) in dolžino (Longitude) WGS84, zapisano v decimalni obliki, v Gauss-Kruegerje D-48 cona 5 koordinatni sistem. Opcijsko je možno podati tudi višino, ki se uporabi za natančnejšo pretvorbo. Če višina ni podana ali ima vrednost 0 se uporabi višina 270m. Na spodnji sliki je primer iste koordinate z različno višino.

Če za vrednost izberemo 'Izraz' se pojavi gumb , ki prikaže 'Pomočnik izrazov', kjer lahko izbiramo kolone, operaterje in funkcije.

Pomočnik izrazov

Primer združitve dveh polj: POLJE1 + POLJE2.

V redu - Začete posodobitve. Posodobitev vrednosti lahko prekinete s tipko Esc.

Prekliči ali Esc - Izhod brez spremembe vrednosti.

 

Geografska povezava

Posodobite kolon sloja ali izbora na sloju. Med dvema slojema se uporabi geografska relacija. Funkcionalnost je namenjena tudi za posodobitev vrednosti kolon iz podatkov mrež (Grid).

Geografska povezava

Tabela za posodobit - Z uporabo padajočega menija izberite sloj ali poizvedbo v kateri se nahaja kolona za spremembo vrednosti. 

Kolona za posodobit - Izberite kolono, kateri želite spremeniti vrednost.

Referenčni sloj - Z uporabo padajočega menija izberite sloj v katerem se nahaja kolona za spremembo vrednosti. 

Referenčna kolona - Izberite kolono iz katere se bodo vrednosti prepisale v "Kolono za posodobit".

Pogoj - Vrsta geografske relacije med slojema "Sloj za posodobit" in "Referenčni sloj".

Opis (vektorski sloji)

Objekti sloja za posodobit vsebujejo centroide referenčnega sloja

Objekti sloja za posodobit vsebujejo celotne objekte referenčnega sloja

Objekti sloja za posodobit delno vsebujejo objekte referenčnega sloja

Objekti referenčnega sloja vsebujejo cetroide sloja za posodobit

Objekti referenčnega sloja vsebujejo celotne objekte sloja za posodobit

Objekti referenčnega sloja delno vsebujejo objekte sloja za posodobit

Centroid najbližjega objekta referenčnega sloja

Najbližji objekt referenčnega sloja (podprta je kombinacija simbolov, črt in ploskev)

Opis (mreže - grid)

Vrednost podatka mreže na centruidu objekta sloja

Vrednost - Vrednost, ki se bo vpisala v kolono "Kolona za posodobit"

Vrednost

Opis

Vrednost referenčne kolone

Vrednost polja SourceField. Če je v tabeli "Referenčni sloj" najdenih več zapisov se uporabi  prvi.

Štetje

Število najdenih zapisov v tabeli "Referenčni sloj".

Vrednost

Vrednost, ki jo želimo zapisati v polje "Kolona za posodobit". Upoštevajte, da je za tekstovne podatkovne tipe na začetku in koncu vrednosti potrebno uporabiti narekovaje zgoraj. Vrednost vpišemo v polje, ki se pojavi na mestu "Referenčna kolona".

Razdalja Razdalja do najbližjega objekta ali centroida najbližjega objekta. Samo pri možnosti Najbližji objekt referenčnega sloja in Centroid najbližjega objekta referenčnega sloja.

V redu - Začete posodobitve. Posodobitev vrednosti lahko prekinete s tipko Esc.

Prekliči ali Esc - Izhod brez spremembe vrednosti.

Atributna povezava

Posodobite kolon sloja ali izbora na sloju. Med dvema slojema se uporabi atributna relacija.

Atributna povezava

Tabela za posodobit - Z uporabo padajočega menija izberite sloj ali poizvedbo v kateri se nahaja kolona za spremembo vrednosti.  

Kolona za posodobit - Izberite kolono, kateri želite spremeniti vrednost.

Referenčna tabela -Z uporabo padajočega menija izberite sloj, poizvedbo ali atributno tabelo v kjer se nahaja kolona za spremembo vrednosti. Z uporabo padajočega menija izberite sloj, poizvedbo ali atributno tabelo v kjer se nahaja kolona za spremembo vrednosti. 

Referenčna kolona - Izberite kolono iz katere se bodo vrednosti prepisale v "Kolono za posodobit".

Pogoj - Atributna relacije med slojema "Sloj za posodobit" in "Referenčna tabela".

Kolona sloja - Polje sloja "Sloj za posodobit" za vzpostavitev atributne relacije med "Sloj za posodobit" in "Referenčni sloj".

Kolona referenčne tabele - Polje sloja, poizvedbe ali atributne tabele "Referenčni sloj" za vzpostavitev atributne relacije med "Sloj za posodobit" in "Referenčna tabela".

Vrednost - Vrednost, ki se bo vpisala v kolono "Kolona za posodobit"

Vrednost

Opis

Vrednost referenčne kolone

Vrednost polja SourceField. Če je v tabeli "Referenčni sloj" najdenih več zapisov se uporabi prvi.

Štetje

Število najdenih zapisov v tabeli "Referenčni sloj".

Vrednost

Vrednost, ki jo želimo zapisati v polje "Kolona za posodobit". Upoštevajte, da je za tekstovne podatkovne tipe na začetku in koncu vrednosti potrebno uporabiti narekovaje zgoraj. Vrednost vpišemo v polje, ki se pojavi na mestu "Referenčna kolona".

V reduV redu - Začete posodobitve. Posodobitev vrednosti lahko prekinete s tipko Esc.

Prekliči ali Esc - Izhod brez spremembe vrednosti.

Funkcionalnost omogoča, da vsi ali izbrani objekti sloja 'Objekte iz sloja' dodajo sloju 'Dodaj sloju'.

Dodajanje objektov sloju

Prepis atributnih podatkov- Opcija omogoča prepis atributnih podatkov. Atributni podatki se prepisujejo tako, da se prva kolona izvornega sloja prepiše v prvo kolono ciljnega sloja, druga v drugo itd. Če se podatkovni tipi ne ujemajo se lahko nekateri atributni podatki izgubijo! Če izbere to opcijo se razveljavitev (Undo) operacije izvede v dveh korakih.- Opcija omogoča prepis atributnih podatkov. Atributni podatki se prepisujejo tako, da se prva kolona izvornega sloja prepiše v prvo kolono ciljnega sloja, druga v drugo itd. Če se podatkovni tipi ne ujemajo se lahko nekateri atributni podatki izgubijo! Če izbere to opcijo se razveljavitev (Undo) operacije izvede v dveh korakih.

Povezava med objekti- V kolikor je opcija vključena se atributni podatki prepišejo samo v tista polja, ki imata v obeh slojih enako ime.- V kolikor je opcija vključena se atributni podatki prepišejo samo v tista polja, ki imata v obeh slojih enako ime.

Označitev dodanih objektov- Dodani objekti se označijo. Da bi videl vse dodane oziroma v tem primeru izbrane objekte, kliknite gumb- Dodani objekti se označijo. Da bi videl vse dodane oziroma v tem primeru izbrane objekte, kliknite gumb 'Prikaz izbora' .

Izbris izvornih objektov- Ob vključeni opciji se podatki prvo prenesejo nato se iz izvornega sloja izbrišejo (Move)..

Kreiranje geografskega sloja točk s pomočjo koordinat iz geografske ali atributne tabele.

Izbrana tabela je izvor atributnih podatkov oziroma v primeru, da gre za sloj, atributnih in geografskih podatkov, ki se uporabijo za izris simbolov.

Če gre za sloj so razen atributnih kolon na voljo še geografske funkcije, ki na podlagi obstoječih objektov sloja izračunavajo Centroid X, Centroid Y, Geometrijsko težišče X in Geometrijsko težišče Y. Več informacij se nahaja v poglavju Meni sloj/Posodobitev kolone.

Projekcija koordinat: Če so koodinate v drugačni projekciji, kot izbrana projekcija za nov sloj, jo tukaj določimo. Pri WGS84 morajo biti koordinate v decimalni obliki (X - Zemplepisna širina - Latitude, Y - Zemplepisna dolžina - Longitude). Opcijska kolona z Z koordinato se uporabi za natančnejšo pretvorbo. Dodane informacije najdete v opisu funkcij Pretvori X in Pretvori Y okna Posodobitev kolone.

Izberemo koloni za koordinate X in Y ter nastavimo slog simbolov in projekcijo novega sloja, ki se bo kreiral, ko kliknemo gumb 'V redu'. 

Množi X koordinato z: Določitev množitelja X koordinat. Koordinate v naraščajo navzgor in na desno. Privzeta vrednosti je 1.

Množi Y koordinato z: Določitev množitelja Y koordinat. Privzeta vrednosti je 1.

Kreiranje geografskega sloja črt s pomočjo koordinat iz geografske ali atributne tabele.

Izbrana tabela je izvor atributnih podatkov, ki se uporabijo za izris črt. Izberemo koloni za koordinate X in Y ter nastavimo slog črt in projekcijo novega sloja, ki se bo kreiral, ko kliknemo gumb 'V redu'. 

Polje 'Kolona skupin črt' predpiše katere koordinate pripadajo določeni črti ali sestavljeni črti. V skupini morata biti najmanj dve koordinati, drugače se skupina ignorira.

Primer:

Kreiranje geografskega sloja ploskev s pomočjo koordinat iz geografske ali atributne tabele.

Izbrana tabela je izvor atributnih podatkov, ki se uporabijo za izris ploskev. Izberemo koloni za koordinate X in Y ter nastavimo slog ploskev in projekcijo novega sloja, ki se bo kreiral, ko kliknemo gumb 'V redu'. 

Polje 'Kolona skupin črt' predpiše katere koordinate pripadajo določeni črti ali sestavljeni črti. V skupini morata biti najmanj dve koordinati, drugače se skupina ignorira.

Združi izbrane ali vse objekte izbranega sloja. Objekti se združujejo v odvisnosti od vrednosti izbranega polja oziroma kolone.

V združenih objektih se uporabijo atributni podatki prvega objekta v skupini objektov z isto vrednostjo izbranega polja.

Izdelava novega sloja - Rezultat združevanja je novi sloj. Originalni sloj ostane nespremenjen. Izdelava novega sloja je hitrejša saj se ne shranjujejo podatki za razveljavitev prvotnega stanja.

Nastavitve služijo za nastavitev parametrov za vnos atributnih podatkov sloja s pomočjo podatkov iz drugega sloja. Atributiranje poteka s pomočjo klikov miške.

Izvorni sloj - sloj katerega atributne podatke želimo uporabiti
Ciljni sloj - sloj v katerega želimo vnašati atributne podatke

Polja - Z gumbom 'Dodaj' lahko določimo poljubno število parov polj izvornega in ciljnega sloja
 

Primer: V karti imamo dva sloja (nastavitve z zgornje slike). Prvi sloj je register prostorskih enot (PE_HS), ki vsebuje informacijo o ulici. Drugi sloj so ulične table (UlTable), ki jih je potrebno opremiti z atributom ulico.

Postopek atributiranja:
Izberemo gumb za začetek atributiranja in kliknemo na objekt sloja PE_HS.  MPX prikaže okno s trenutnim izborom. Prikazana so polja UL_MID in UL_IME. Gumb 'Atributiranje' je aktiven le, če je ciljni sloj, v tem primeru UlTable, vključen za risanje (editable).

S klikom na objekt uličnih tabel, se izbrane vrednosti iz izvornih polj izvornega sloja vpisujejo v ciljna polja ciljnega sloja (UlTable).


Definicije izdelanih povezav se shranijo v datoteko, ki nosi isto ime, kot geoset s končnico gsa in veljajo samo za ta geoset. Datoteka je shranjena v isti mapi, kot geoset datoteke.

Zunanje podatkovne zbirke

S pomočjo funkcije povežemo geogrfaski sloj s podatki skladiščenimi v različnih podatkovnih zbirkah in sicer:

 • Microsoft Access

 • Oracle

 • Microsoft SQL Server

 • ODBC

Funkcionalnost lahko, na primer uporabimo, ko imamo v geografskem sloju samo šifro v "zunanji" podatkovni zbirki pa šifro in opis šifre in bi želeli, da se opis šifre prikazuje v oknu za priikaz Atributnih podatkov objektov.

Povezava sloja in tabele

Primer: V geografskem sloju obstaja samo šifra katastrske občine (v primeru na zgornji sliki sloj PARCELE s poljem SIFKO) medtem, ko je naziv katastrske občine skladiščen v neki drugi podatkovni zbirki (v primeru na sliki v podatkovni zbirki tipa Microsoft Access s tabelo PE_KO). Da bi uporabnik ob kliku z orodjem Atributni podatki objektov v karto dobil tudi podatke iz Microsoft Access zbirke; torej naziv katastrske občine, moramo ti dve zbirki povezati. To storite tako da, povežete ključa obeh zbirk. V primeru zgoraj je to šifra katastrke občine SIFKO in SIF_KO_INT. Podatkovni tipi obeh polj, ki jih uporabimi za povezavo med tabelama, mora biti enaki.

V predelu filter določite polja, ki se naj (razen tistih, ki jih že vsebuje geografski sloj) prikažejo v oknu Atributni podatki objektov. Stran SQL poizvedba je namenjena zapletenejšim poizvedbam.

Definicije izdelanih povezav se shranijo v datoteko, ki nosi enako ime, kot geoset s končnico gsa in veljajo samo za ta geoset. Datoteka je shranjena v isti mapi kot geoset datoteke.

 Hiperpovezave

V oknu označimo polja, ki jih želimo definirati kot hiperpovezava. Ko v oknu Atributni podatki objektov dvokliknemo v takšno polje, se odpre v polju zapisan naslov ali dokument (npr. internet stran, Pdf, slika, Excel dokument ali podobno).

Vse nastavitve v tem oknu se shranijo skupaj z geosetov. Polja namenjena hiperpovezavam so lahko definirana tudi v metapodatkih TAB datoteke sloja. Zraven takšnih polj je opomba »Prevzeto iz metapodatkov datoteke TAB«.

Upravitelj povezanih tabel - Hiperpovezave

Polja v oknu Atributni podatki objektov, ki vsebujejo hiperpovezavo so poudarjena in obarvana z modro barvo. V zgornjem primeru se po dvokliku miške v eno od polj (imena polj: Slika, Dokument, www) odpre slika slika.bmp, dokument dok.docx in internetna stran http://www.mastersoft.si. Imena polj namenjena za hiperpovezavo so lahko poljubna.

 

Poti hiperpovezave so lahko zapisane absolutno ali relativno na lokacijo sloja. Nekaj primerov, če predpostavimo, da se sloj nahaja v mapi C:\Podatki\Rpe:

Vpis v polje

Dejanska pot

C:\Podatki\Rpe\Slike\slika.bmp

C:\Podatki\Rpe\Slike\slika.bmp

Dokumenti\dok.docx

C:\Podatki\Rpe\Dokumenti\dok.docx

..\predstavitev.pptx

C:\Podatki\predstavitev.pptx

Slika2.bmp

C:\Podatki\Rpe\slika2.bmp

\dok.docx

C:\dok.docx

www.mastersoft.si

http://www.mastersoft.si

Hiperpovezave v obliki metapodatkov lahko v TAB datoteko zapišete v okviru hiperpovezav  v MapInfo Professional, v metapodatkih dostopnih v nadzoru slojev ali dodatnem nadzoru slojev ali pa, kot je prikazano v nadaljevanju, direktno v datoteko TAB.

Nadzor slojev - Metapodatki

Primer vpisa v datoteki TAB (predel begin_metadata in end_metadata):

!table
!version 300
!charset WindowsLatin2

Definition Table
Type NATIVE Charset "WindowsLatin2"
Fields 1
Slika Char (254) ;
begin_metadata
"\ActiveObject" = ""
"\ActiveObject\Expr" = "Slika"
"\ActiveObject\Mode" = "HOTLINK_MODE_LABEL"
"\ActiveObject\Relative" = "TRUE"
"\ActiveObject\Enabled" = "TRUE"
"\ActiveObject\Alias" = ""
end_metadata

Izvoz atributnih tabel, sloja ali izbora na njem v različne formate. Podprti so naslednji formati:

Tip podatkovne baze

Končnica

Atributni podatki

Geografski podatki

Microsoft Acess 95/97

.mdb

x

 

Microsoft Access 2000

.mdb

x

 

dBASE 5.0

.dbf

x

 

dBASE IV

.dbf

x

 

dBASE III

.dbf

x

 

Microsoft Excel 3.0

.xls

x

Microoft Excel 4.0

.xls

x

 

Microsof Excel 5.0

.xls

x

 

Microsoft Excel 8.0

.xls

x

 

Lotus 1-2-3 (WKS in WK1)

.wk1

x

 

Datoteka XML

.xml**

x

 

Besedilna datoteka

.txt

x

 

Dokument html

.htm

x

 

GPX eXchange Format - točke (WayPoints)

.gpx*

x

x

GPX eXcange Format - linije (Routes)

.gpx*

x

x

GPX eXchage Format - linije (Tracks)

.gpx*

x

x

ESRI Shape

.shp

x

x

AutoCAD DXF

.dxf

x

x

MapInfo MIF

.mif

x

x

GML-Geography Markup Language (GML 2.0)

.gml

x

x

KML-Keyhole Markup Language WGS84)
Privzeto polje za KML <name> element je polje Name. Privzeto za KML <description> element je polje Description.

.kml

x

x

ESRI Shape  WGS84

.shp

x

x

* Pretvorba iz ne zemeljske projekcije (non-earth) v WGS84 (EPSG:4326); GPX eXchange Format (gpx) verzija 1.1 UTF8.
Prva atributna kolona se uporabi za ime (name), druga, če obstaja, za opis (desc). V skladu z GPX standardom 1.1 šumniki v atributnih podatkih niso dovoljeni.

** Samo atributni podatki tabel Microsoft Access, Microsoft Excel, dBase, Oracle, Oracle Spatial, MySQL, Microsoft SQL Server, ODBC

Pri izvozu v dBase je lahko ime datoteke dolgo največ 8 znakov, imena polj pa 10 znakov.

Druge tipe podatkov lahko pretvorite s pomočjo programa Univerzalni pretvornik, ki se nahaja v meniju Orodja / Univerzalni pretvornik...

Izvoz podatkov v besedilno datoteko

 • Pod Izberite ločilo, ki deli polja izberite ali določite znak za ločevanje polj.
 • Na seznamu Kvalifikator besedila izberite kvalifikator besedila (znak za zapiranje besedilnih vrednosti). Če izvorni podatki vključujejo polja z več vrednostmi in če za ločilo izberete podpičje, je izbira kvalifikatorja besedila zelo pomembna, ker zapiranje seznama vrednosti v enojne ali dvojne narekovaje pomaga vrednosti na seznamu vrednosti obdržati skupaj.

 POMEMBNO   Podatkov ne morete dodati obstoječi besedilni datoteki.

Trenutno je podprt uvoz podatkov zajetih s pomočjo GPS, ESRI Shape, fotografije digitalnih kamer (jpg - Exif), AutoCAD DXF, MapInfo MIF, ArcInfo EOO, Microstation Design in GML - Geography Markup Language. Druge tipe podatkov lahko pretvorite v MapInfo format s pomočjo programa Univerzalni pretvornik, ki se nahaja v meniju Orodja / Univerzalni pretvornik...

 • GPS eXchange Format (gpx) - Po kliku na meni Sloj / Uvoz... izberemo datoteko s končnico gpx. MPX v realnem času prebere gpx datoteko in on-the-fly transformira podatke iz WGS84 v Gauss Kruger. Posnete točke so vidne v tabeli. Predogled v obliki lokacije pa je viden v karti, ki ima možnost povečave, pomanjšave in premika. V novi sloj se bodo prenesle samo vrstice, ki so označene s kljukico. Ko kliknemo gumb <V redu> novo nastal sloj shranimo na disk, ki se takoj pojavi v trenutno odprti karti.  Če se uvažajo linije (Track) se izdelata dva sloja in sicer sloj z linijami in sloj s točkami, ki predstavlja lome linije, kjer se nahajajo tudi višine.
  Geoset za karto, ki se prikaže za potrebe predogleda, je privzeto shranjen v mapi C:\Program Files\Mastersoft\MPX\GPSMaps.

 • Fotografije digitalnih kamer (jpg) - Kreiranje novega sloja s hiperpovezavami fotografij opremljenimi z Exif (Exif Ang) opisnimi in lokacijskimi podatki.
  Uvoz poteka v treh koraki:

  • Izbor ene ali več fotografij. Fotografije brez Exif podatkov bodo locirane v izhodišče trenutnega koordinatnega sistema karte (0,0).

  • Izbor imena sloja. Vsak zapis v sloju predstavlja lokacijske in atributne Exif (Exif Ang) podatke fotografije. Polje "Ime" je ime fotografije in ob enem hiperpovezava do fotografije. Priporočjivo je sloj shraniti v mapo s fotografijami. V kolikor fotografije niso v isti mapi kot sloj, polje "Ime" vsebuje še relativno pod do fotografije.

  • Izbor sloga simbolov. Slog simbolov, ki bo predstavljal lokacije zajema fotografij.

Fotografije lahko preglejujete s pomočjo hiperpovezave v oknu Informacije o objektih ali oknu za pregled atributnih podatkov.

Funkcionalnost je del spletne storitve Web Maps in privzeto deluje v preizkusnem načinu.

Podprt je uvoz geografskih slojev.

Primer uporabe:

Razlaga primera: Če je v podatkovni bazi polje definirano "STEV" potem je pogoj """STEV""" = 97, drugače stev = 97. Primer pogoja za tekstovna polja: """BESEDILO""" = 'TEST' ali besedilo = 'TEST'. V kolikor je ime tabele v narekovajih se upoštevajo oziroma razlikuje pomen malih in velikih črk. Še nekaj primerov: polje1 = '1b2' and polje2 = '0287'; polje1 = '1b2' and polje2 like '028%'.

Če je bil sloj v PostgreSQL prenesen z MapInfo Professional se uporabi v bazi zapisana simbologija in sicer:

 • Polje renditiontype v mapinfo.mapinfo_mapcatalog ima vrednost 0. Vsi objekti imajo slog predpisan v polju symbol.
 • Polje renditiontype v mapinfo.mapinfo_mapcatalog ima vrednost 1. Objekti imajo slog predpisan v polju renditioncolumn. Če polje nima vrednosti se uporabi vrednost polja symbol.

Za uspešen uvoz mora imeti uporabnik dovoljenje branja pogleda geography_columns, ki se privzeto (PostGIS 2) nahaja v shemi public.

 • Vzdrževanje slojev / Struktura... (Geografski sloji)

Funkcionalnost omogoča vpogled v strukturo atributnih podatkov tabel tipa MapInfo, Esri Shape, Microsoft Access, Excel (mdb, xls), dBase in ODBC. V različici MPX Professional je možno dodajati, odstranjevati in spreminjati tipe polj. Spreminjanje je omogočeno za MapInfo (Tab - Native), Microsoft Access (mdb), dBase in ODBC. Imena polj lahko vsebuje samo črke (brez posebnih karakter š, č, ć, ž, đ, ã, à, è, Í, itd.), številke in podčrtaje _. Ime polja ne sme vsebovati presledkov in se ne sme začeti s številko. Imena polj v kolekciji morajo biti unikatna! Možno je spremeniti projekcijo.

Indeks določimo poljem, katera bomo uporabljali za iskanja ali izdelavo tematskih kart. Indeksiranje zelo pospeši takšna opravila. Ob spremembi strukture sloja se lahko ustvari rezervna kopija sloja, ki je locirana v mapi originalnega sloja. Ta funkcionalnost je privzeto izključena. Če je funkcionalnost izdelave rezervne kopije vključena lahko preverite v MPX nastavitvah. Strukturo lahko spreminjamo MapInfo slojem, ki imajo geografske in atributne podatke v MapInfo formatu (.dat).  Za ostale sloje je možen le vpogled v njihovo strukturo.

Geografski objekti: Določimo, katere tipe objektov je sloju možno dodajati. Na voljo so naslednje možnosti: Vsi tipi objektov, črte, ploskve, simboli in besedilo.

Postopek spreminjanja strukture je najkrajši, ko polja dodajamo, odstranjujemo ali spreminjamo njihov vrstni red. Ostale spremembe, vklop ali izklop indeksa, sprememba naziva ali tipa polja ter sprememba projekcije, zahtevajo on-the-fly pretvorbe ali transformacije, zato postopek spremembe strukture traja dlje.

Indicira, da strukture ni možno spreminjati. Vzrok je lahko nastavitev datotečnega sistema, za sloj ni podprto spreminjanje strukture oziroma je sloj v uporabi pri drugem uporabniku.

Tip polja

Besedilo (Character) - Vsebuje do 254 alfanumeričnih karakterjev.

Decimalno število (Decimal) - Vsebuje števila s fiksnim številom decimalnih mest v meji od -2 milijardi do +2 milijardi. Velikost številka je 20 mest in 16 decimalnih mest.

Datum (Date) - Vsebuje datum. Pravilni format zapisa: 01/23/91, 5-6-1989, 10/07.

Celo število (Integer)  - Vsebuje števila brez decimalnih mest v meji od -2 milijardi do +2 milijardi.

Celo število (Small Integer) - Vsebuje števila brez decimalnih mest v meji od -32767 do +32767.

Število s plavajočo vejico (Float, Double) - Vsebuje števila s poljubnim številom decimalnih mest.

Da/Ne (Logical) - Vsebuje samo dve vrednosti T ali 1 (-1) za Da in F ali 0 za Ne.

Kljukica ob nazivu polja pomeni, da je polje indeksirano. Indeksirana polja omogočajo hitrejše iskanje, statistike in hitrejšo izdelavo tematskih kart.

Podatki o polju

Ime: Ime polja (npr: Ulica, Ime, Tip_objekta)

Velikost: Velja za tip : Besedilo (od 1 do 254), Decimalno število - celotno število števk, ki jih je mogoče shraniti na levi in desni strani decimalnega ločila. Prišteti je potrebno prostor za decimalno ločilo in predznak -.

Decimalnih mest: največje število mest, ki jih je lahko shranjeno na desni strani decimalnega ločila.

 • Vzdrževanje slojev / Struktura... (Podatkovne zbirke)

Podobno kot za geografske sloje je možna sprememba tudi za atributne tabele (npr. dBase, Microsoft Access).

Polja dodajamo z klikom na gumb "Dodaj polje" odstranimo pa s klikom na gumb "Odstrani polja". Isto pravilo velja za indekse. Vrstni red polj spreminjamo z gumbom "Gor" in "Dol". V oknu Struktura so na voljo le funkcionalnosti, ki jih podpira podatkovna zbirka, kateri spreminjamo strukturo.

Ukaz fizično izbriše izbran geografski sloj iz medija (trdi disk, mrežni disk, ...). Izbirate lahko med odprtimi geografskimi sloji.

Brisanje datotek v odvisnosti od tipa:
- MapInfo: Izbris datotek s končnico TAB, MAP, DAT, IND, ID.
- Esri Shape: Izbris datotek s končnico SHP, SHX, DBF.
- Povezane datoteke Esri Shape, Oracle, dBase, ODBC, SpatialWare, Microsoft Excel, vsi podprti rastrski sloji, DrillDown in Seamless sloji: Izbris datotek s končnico TAB. Zunanji vir ostane nespremenjen.
- Povezane datoteke Microsoft Access: Izbris datotek s končnico TAB in AID. Zunanji vir v tem primeru MDB ostane nespremenjen.

Povezani sloji so tisti, ki imajo MapInfo definicijsko datoteko TAB in navedeno povezavo z zunanjim virom.

Pred izbrisom se sloj odstrani iz Mape in se izvede poskus shranjevanja geoseta, saj bi v nasprotnem, zaradi manjkajočega sloja, bil geoset neuporaben oziroma ga ne bi mogli odpreti.

Preimenuje sloj tipa MapInfo ali Esri Shape. V kolikor je odprt geoset, se sloj v tem geosetu nadomesti z novo preimenovanim slojem. Geoset se samodejno shrani.

Ko iz geografskega sloja brišemo podatke se dejansko ne izbrišejo iz podatkovne zbirke ampak se označijo za izbris.  Osnovni namen funkcije je, da iz podatkovne zbirke izbriše te označene objekte (Stiskanje). V redkih primerih pa se tudi lahko zgodi (izpad električne energije med delom itd.), da pride tudi do poškodbe tako geografske kakor tudi atributne podatkovne zbirke, kar se lahko odziva v nezmožnosti dodajanja novih objektov ali napačen prikaz le-teh. V tem primeru modul poskuša obnoviti poškodovane baze.

Obnovi in stisni

Funkcija v predelu "Stiskanje" lahko povzroči nepravilen prikaz 'Custom Labels' v MapInfo Professional, ki so posnete v MapInfo Workspace! Razlog je v tem, da se izbrišejo zapisi, ki so bili označeni za izbris, obstoječi zapisi pa se preštevilčijo. Gre za običajen postopek "stiskanja" podatkovnih zbirk.

Omogoča spremembo registracije rastrskih slojev. Sprememba je možna tistih rastrski slojev, ki so tipa bmp, gif, tif, jpg in png. Referenčno točko določimo z izbiro orodja in klikom na karto. Najboljši rezultati se dosežejo če izbiramo oglišča slike (v kolikor je to mogoče). Po kliku na karto se odpre okno v katerega vpišemo koordinati te lokacije na sliki. Potrebno je vnesti vsaj tri referenčne točke. V kolikor gre za registracijo nove slike, ki smo jo odprli v meniju Datoteka/Odpri se prikaže tudi gumb 'Projekcija', kjer nastavimo projekcijo v katerih smo vpisali koordinate. V primeru nove registracije je po kliku na gumb 'V redu' potrebno določiti lokacijo, kamor se naj shrani MapInfo TAB datoteka za trenutno sliko.

S klikom na karto dodamo referenčno točko.
Premik karte.
Povečava karte
Pomanjšava karte.
Originalna velikost karte
Prikaže v tabeli označeno referenčno točko na karti.
Brisanje referenčne točke - označena vrstica v tabel. (Tipka DEL)
Spreminjanje referenčne točke - označena vrstica v tabeli. (Dvojni klik miške na izbrano vrstico)
Panoramski pogled. Prikaže okno s celotnim obsegom slike z označeno lokacijo trenutnega pogleda slike v glavnem oknu. S premikom kvadrata v panoramskem oknu se locira tudi slika v glavnem oknu. Primer okna s panoramskim pogledom.
Lastnosti slike. Primer okna z lastnostmi slike:

 • Rastri / Definicijske datoteke za rastre...

Odpre orodje Mastersoft TAB, ki omogoča spremembo MapInfo definicijski datotek za rastre (TAB). Orodje je primerno v naslednjih primerih: ob spremembi tipa rastrskih datotek, ob spremembi lokacije rastrskih datotek, ko so rastrske in TAB datoteke v različnih mapah, ko želite preveriti, če rastrske datoteke, ki so opisane v TAB datotekah obstajajo itd.