www.mastersoft.si MPX Professional 7.1 Kazalo | Iskanje

Meni orodja

Meni vsebuje orodja za izdelavo skriptov, prenos slojev v podatkovno bazo Orable in PostgreSQL / PostGis, pretvorbo, uvoz in izvoz GIS vsebin, distibucijo podatkov in podobno.

 
  Script Editor Easy Loader
  Univerzalni pretvornik
Makroji
Metapodatki
Barvanje objektov
Prenos slojev - distribucija podatkov

Upravitelj orodij
 
     
   

Odpre Mastersoft MPX Script Editor, ki omogoča programiranje znotraj . Na voljo sta jezika vbScript (Visual Basic Script) in jScript (Java Script). Na voljo so vse funkcionalnosti MapX knjižnice. Več informacij najdete v poglavju Programiranje z .

 

Omogoča pretvorbo GIS podatkov. Podprta so ESRI Shape, Mapinfo TAB, MapInfo MIF, AutoCAD DXF in Microstation Design (vse verzije pred verzijo 8), ArcInfo E00 Binary in ASCII (vse verzije do vključno verzije 7), PostgreSQL/PostGIS in GML - Geography Markup Language (GML 2.0). Druge tipe podatkov lahko direktno uvozimo ali izvozimo s funkcijama, ki se nahajata v meniju 'Sloj / Uvoz ...' in 'Sloj / Izvoz ...'. Za ime slojev predlagamo uporabo osmih znakov + pripona.

Omejitve oziroma pravila pri branju in kreiranju Esri ShapeFile z Mastersoft MPX Univerzalnim pretvornikom:

Branje:

·         SHPT_ARC se lahko  v odvisnosti od števila ploskev tretira kot LINE ali MULTILINE.

·         SHPT_POLYGON se lahko  v odvisnosti od števila ploskev tretira kot POLYGON ali MULTIPOLYGON.

 

Zapisovanje:

·         Podprta geometrija: POINT, ARC, POLYGON ali MULTIPOINT za 2D in POINTZ, ARCZ, POLYGONZ ali MULTIPOINTZ za 3D.

·         Ker se atributni podatki zapisujejo v dBase formatu sledi:

 • Imena kolon so dolžine največ 10 znakov.

 • Podprti podatkovni tipi Integer, Real, String in Date  (leto/mesec/dan).

 • Dolžina besedila ali velikost števila, ki je večje od dolžine polja se skrajša oziroma zmanjša.

 • Integer brez podane dolžine se smatra, kot Integer(11).

 • Real (Float) brez podane dolžine se smatra, kot dolžina 24 s 15 decimalnimi mesti.

 • String brez podane dolžine se smatra, kot String(80).

 •  

 

Omogoča izvajanje več operacij zaporedoma (npr. odpiranje slojev, posodobitev kolon, kreiranje Microsoft Word dokumentov itd.). Če se v makroju nahaja funkcija Word - Odpri predlogo in Word - Word - Prikaži program Word, je ta dostopen tudi v meniju Datoteka/Tiskanje predlog.

Naziv - Naziv makroja, ki ga želite izvesti.

Aplikacija - Dodatna informacija o makroju. Vpišete lahko karkoli. Če MPX deluje v povezavi z drugim programom lahko razvijalec s pomočjo tega vpisa loči skupine makrojev in tako prikaže samo tiste makroje, ki tangirajo določeno aplikacijo.

Opis - Opis makroja.

Razhroščevalnik - Prikaz dodatnih informacij ob napaki, ki nastane pri izvajanju makroja.

Za dodatno pomoč ima vsaka funkcija podan opis. Opis in funkcionalnost posameznega parametra funkcije je na voljo, kot namig, ko se z miško postavimo na vnosno polje parametra.

Makro, ki izdela Microsoft Word dokument mora pred ostalimi Word funkcijami vsebovati funkcijo "Word - Odpri predlogo". Za vsemi Word funkcijami mora biti funkcija "Word - Prikaži program Word".

Posebnosti funkcije Word - Odpri predlogo. Dokument lahko zgradi na osnovi izbranega objekta ali izbora na sloju.

Izpis na osnovi izbora enega ali več objektov Izpis na osnovi izbranega objekta
V vseh Word funkcija mora biti 'Sloj z izborom' enak tistemu določenem v funkciji
Word - Odpri predlogo, ker se vsem funkcijam, ki sledijo, pošilja samo FeatureKey sloja, ki je bil določen v funkciji Word - Odpri predlogo.
Če izberemo več objektov sloja, ki je za posamezno funkcijo določen, kot 'Sloj z izborom',
se uporabnika obvesti, da je potrebno izbrati samo en objekt.

Pregled in urejanje

Omogoča pregled in urejanje metapodatkov, ki so zapisani oziroma se zapisujejo v MapInfo definicijsko tabelo s končnico TAB in ustrezajo MapInfo standardu z nekaterimi razširitvami , ki jih podpira samo MPX, MapInfo pa jih ignorira. Nekatere ključe metapodatkov (npr. IsReadOnly) uporablja Mastersoft MPX Professional in Mapinfo Professonal, za interpretacijo sloja. Za več informacij kontaktirajte Mastersoft MPX tehnično pomoč na mpx@mastersoft.net.

Predloge metapodatkov

Izdelane predloge je možno uvoziti, kot predloge za posamezen sloj. Uporabljene funkcije se za sloj izračunajo pri uvozu. Predloge so kompatibilne z MapInfo predlogami razširjene s funkcijami specifičnih za Mastersoft MPX.

Omogoča prenos geografski in atributnih podatkov MapInfo slojev v Oracle Spatial, PostgreSQL / PostGIS, Microsoft SQL Server in ODBC.

Barvanje točkovnih, linijskih in ploskovnih objektov s pomočjo polja s vpisanim slogom. V izbranem polju mora biti MapInfo slog zapisan po vzoru Oracle ali PostGis MI_STYLE kolone. Uporabljene so lahko MapInfo funkcije Pen, Brush in Symbol. V polju so lahko vpisane vse funkcije (Pen, Brush, Symbol) uporabijo pa se za tip objekta primerne.

Primer za ploskovni objekt: Pen(1,2,8388736) Brush(1,0,16777215)
Primer za točkovni objekt: Symbol (33,8388736,4,"MapInfo Symbols",256,0)

Pomen parametrov (vir: MapInfo MapBasic On-Line Help):

Sintaksa Opis
Symbol ( shape, color, size ) MapInfo 3.0 Symbols
Symbol ( shape, color, size, fontname, fontstyle, rotation ) TrueType Font
Symbol  ( filename, color, size, customstyle ) Custom Bitmap
Pen ( width, pattern, color ) Črte in obrobe
Brush ( pattern, fgcolor, bgcolor ) Polnitev
Brush ( pattern, fgcolor ) Polnitev - transparentno ozadje

Prenos oziroma kopiranje slojev ali izbora na njih, ki so prikazani v karti, iz originalne lokacije na izbrano lokacijo.

Prenos samo vidnih slojev: Prenesejo samo sloji, ki imajo v nadzoru slojev vključeno vidnost.

Izbrani objekti sloja: Prenesejo se vsi objekti sloja neodvisno od izbora. Ne velja za rastrske sloje.

Vsi objekti sloja: Z različnimi orodji lahko izberete objekte na več slojih hkrati. Prenesejo se izbrani objekti na teh slojih. Ne velja za rastrske sloje.

Trenutno prikazano območje: Prenesejo se objekti slojev, ki so trenutno prikazani v vidnem delu karte. Zajamejo se tudi objekti, ki so delno vsebovani v vidnem polju. Ne velja za rastrske sloje.

Prikaz lokacije prenosa: Po končanem prenosu se odpre raziskovalec, ki je postavljen na izbrano lokacijo prenosa.

Na izbrano lokacijo se prenesejo:

 • MapInfo sloji, ki imajo atributne in geografske podatke v Mapinfo formatu.
 • MapInfo sloji (tab), ki imajo podatke vezane na druge vire (Linked), kot na primer: Oracle sloji.
 • Esri Shape sloji.
 • Rastrski sloji. Prenesejo se datoteke TAB in pripadajoče rastrske slike (npr. jpg, tif, sid, ...). Datoteke TAB se spremenijo tako, da kažejo na rastrske slike, ki so v isti mapi, kot datoteke TAB.