www.mastersoft.si MPX Professional 7.1 Kazalo | Iskanje

Za administratorje

Nastavitve so dosegljive s pomočjo menija Opcije/Nastavitve in služijo za globalne nastavitve vseh opcij Mastersoft MPX Professional.  Gre za nastavitve dela s sloji, geoseti, podatkovnimi zbirkami, spletno storitvijo Mastersoft Web Maps (Google Pogled ulic - Google StreetView) in tudi povezave z napravami, kot so vgrajeni GPS sprejemniki in tisti povezani preko Bluetooth tehnologije.


  Meni in orodne vrstice Iskanje/Lastnik in raba parcele
  Geoseti Vklop slojev/Rastrski
  Sloji Vklop slojev/Vektorski
  Označevanje Vklop slojev/ESRI Shape
  Tiskanje Izmenjava podatkov
  GJI - Gospodarska javna infrastruktura Trenutna lokacija in GPS
  PIA - Prostorski izvedbeni akti Lokacije datotek
  BCP - Banka cestnih podatkov Orodja
  Iskanje/Naslov Zapisovanje dogodkov
  Iskanje/Parcela ali stavba  

    Zagonska datoteka (MPX_STARTUP.INI)

  ODBC nastavitve

  Struktura podatkovnih baz


Uporaba na mobilni napravi (potreben ponovni zagon MPX) - Predlagamo, da na mobilni napravi nastavite velikost prikaza na 120% ali pa tam nekje do 150%. Po vključitvi te opcije in ponovnem zagonu MPX bodo v orodnih vrsticah prikazane samo ikone, ki se pri mobilnem delu največ uporabljajo in bo večina njih, pri prej omenjeni velikosti prikaza, vidna tudi pri pokončni postavitvi naprave. Pri mobilnem delu boste morda želeli izključiti tudi opcijo Prikaz ikon menija objekti v orodni vrstici, ki je opisana v nadaljevanju te točko.

Prikaz menijskih ikon - V menijih se prikazujejo ikone, ki so za enake funkcionalnosti na voljo v orodni vrstici.

Prikaz ikon menija objekti v orodni vrstici - V orodni vrstici se prikazujejo ikone funkcionalnosti menija objekti, katere so namenjene spreminjanju geografskih objektov. Možnost je na voljo zaradi boljše prilagodljivosti posameznim opravilom uporabnikov; tudi iz varnostnih razlogov.

Opcija "Odpri zadnji uporabljen geoset" predpiše MPX-u naj odpre geoset, ki je bil zadnji v uporabi. Če opcija ni vključena, se ob zagonu opre prazna karta.

Prenos centra in povečave med geoseti - MPX si shrani trenutno povečavo in center karte. Ko odpremo drug geoset se te nastavitve uporabijo za prikaz inicialnega pogleda. Privzete nastavitve: MPX Standard - vključeno, MPX Professional - izključeno.

Prenos centra in povečave med geoseti - MPX si shrani nabor izbranih objektih na vsakem sloju karte. Ko odpremo drug geoset se poskušajo označiti objekti slojev tako, kot so bili v predhodnjem geosetu. Privzete nastavitve: MPX Standard - vključeno, MPX Professional - izključeno.

Opozorila ob nehranjenem geosetu - Agresivnejše prikazovanje sporočil, če geoset ni shranjen. Če je opcija izključena se ob izhodu iz MPX sporočilo o neshranjenem geosetu ne prikaže niti, če so bili v karto dodani ali iz nje odstranjeni sloji. Privzeto vključeno.

Opcija 'Omogoči risanje' omogoči orodno vrstico z risalnimi orodji in s tem omogoči dodajanje, spreminjanje in brisanje objektov karte. V verziji PRO je ta funkcionalnost privzeto vključena.

Vsaka sprememba se takoj vpiše v bazo oziroma sloj. Funkcionalnost 'Razveljavi' je podprta v verziji PRO. Dodajanje novih in spreminjanje obstoječih objektov je možno na MapInfo slojih (tudi v primeru, ko so atributni podatki v drugi obliki kot npr. Microsoft Access, dBase, ODBC...). Objekte Oracle Spatial slojev je možno dodajati, spreminjati in brisati.

Ob spremembi strukture sloja izdelava rezervne kopije se nanaša na funkcionalnosti vzdrževanje slojev. Ob spremembi strukture sloja se lahko ustvari rezervna kopija sloja, ki je locirana v mapi originalnega sloja. Ta funkcionalnost je privzeto izključena.

V info oknu prikazuj rastrske sloje (GRID sloji se prikazujejo v vsakem primeru)  {privzeto izključeno} - O vključeni opciji se ob kliku na območje rastrskega sloja v info oknu izpišejo osnovni podatki o sloju in koordinate klika. Ob enem se prikaže povezava s katero so dostopne ostale informacije o rastrskem sloju. Glej tudi Info in GridInfo.

V info oknu prikazuj tudi sloje, ki v nadzoru slojev nimajo vključene močnosti izbora {privzeto izključeno} - Nabor prikaza slojev v info oknu lahko omejimo tudi tako, da v nadzoru slojev izključimo možnost izbora objektov sloja .

Analiziranje slojev - V MPX-u izdelani sloji imajo zraven TAB datoteke še datoteko MPX, v kateri je med drugim tudi podatek, kateri tip objektov je možno v MPX-u dodajati. V primeru, da je določeno, da je možno dodajati samo ploskovne objekte so risarska orodja za druge tipe (npr. linijske) onemogočena. Če zraven TAB datoteke ni *.mpx datoteke, MPX ob vključitvi sloja za risanje analizira sloj. Če ugotovi, da so v sloju objekti istega tipa izdela *.mpx datoteko in omogoči le ustrezna orodja.

Privzeto omogočeno premikanje objektov slojev - Več informacij se nahaja v poglavju Meni urejanje/Dovoljeno premikanje objektov.

Hitro vpisovanje podatkov slojev - Vključitev opcije drastično pohitri vpisovanje in posodabljanje podatkov sloja (5 do 20X hitreje). Opcija se nanaša samo na MapInfo NATIVE sloje. V tem načinu je v času posodobitve celoten sloj zaklenjen in je drugim uporabnikom na voljo, ko je posodobitev zaključena. Če je opcija izključena se zaklepa posamezen zapis. Tudi, če je opcija vključena je delo s podatkovnimi zbirkami (npr. Oracle Spatial) nespremenjeno. Če isti sloj intenzivno spreminja več uporabnikov hkrati, lahko nek uporabnik, ki opravlja časovno zahtevno posodobitev podatkov, prepreči vnos drugemu, čeprav podatke vnašata na povem drugi lokaciji oziroma zapisu.

Omogoči način povleci in spusti - Za odpiranje slojev lahko uporabite tudi način povleci in spusti in podprto datoteko oziroma sloje spustite kjerkoli v območju okna MPX.

Toleranca lepljenja (SNAP) - Razdalja v slikovnih pikah (pixel), ko MPX še zazna lom (NODE) objekta ob vključeni funkciji lepljenja (SNAP) (vključitev/izključitev s tipko S).

Možnosti omogočajo nastavitev barve in oblike, s kakšno se bodo obarvali izbrani objekti. Velja za objekte, ki jih izbiramo z miško ali skozi različne poizvedbe.

Ploskve - nastavitve za ploskovne objekte. Opozorilo: Prosojno ozadje označevanja ploskovnih objektov lahko objekte karte prikazuje tako, da so videti označeni, čeprav niso!
Črte - nastavitve za linijske objekte
Povrni privzete nastavitve - samodejno nastavi tip regij in črt, z vrednostmi, kot so trenutne nastavitve mape.

Dodatne označitve pri izboru: Opcija uporaba markerja označen točkovni objekt dodatno označi s simbolom Marker.  Marker se obnaša nekoliko drugače, kot sam izbor objektov. Če je na karti izbran objekt z markerjem in kliknete nekje v karto, kjer ni objektov, se izbor objekta izključi marker pa ostane prikazan. Marker lahko iz karte odstranite z ukazom Izlop izbora. Z vključitvijo opcije Animiranje se ob izboru točkovnega objekta le ta označi s krogom, ki se postopoma zmanjšuje. Debelino črte kroga določimo z opcijo "Debelina črte".

Vpišemo besedilo, ki se naj izpiše v glavi in nogi. Možno je določiti tip pisave in lokacijo izpisa. Primer: Sredina-Sredina pomeni, da se bo besedilo izpisalo na sredini lista z sredinsko poravnavo.

Primer na zgornji sliki: Pri vsakem tiskanju se izpiše besedilo glave na sredino izrisa s sredinsko poravnavo. Noga: merilo karte se izpiše na desni
strani izrisa z desno poravnavo.

Kjerkoli v besedilu je možno uporabiti kontrolne znake, ki omogočajo:

 • &d - datum v skrajšani obliki, kot je definirano v nadzorni plošči
 • &D - datum v daljši obliki, kot je definirano v nadzorni plošči
 • &t  - čas v skrajšani obliki, kot je definirano v nadzorni plošči
 • &T - čas v daljši obliki, kot je definirano v nadzorni plošči
 • &m - merilo karte. Samo v primeru ko je vključeno tiskanje v merilu.

Opcija "Tiskalni procesor" - V kolikor imate težave s tiskanje transparentnih/prosojnih rastrskih slojev, med možnostmi izberite OSBM. Več o tem lahko preberete v poglavju "Tiskanje transparentnih oziroma prosojnih rastrskih slojev".

 • GJI - Gospodarska javna infrastruktura

Povezava geografskih slojev, ki imajo strukturo v skladu Zbirnim katastrom gospodarske javne infrastrukture - GURS.

Tip povezave: Izbrati je možno Microsoft Access, Oracle, SQL Server ali ODBC povezavo.

Primer podatkovne zbirke v Microsoft Access formatu z vsemi tabelami, ki predstavljajo zahtevana imena tabel in polja, se nahaja v MPX mapi C:\Program Files\Mastersoft\MPX6\GJI_SIFRANTI.MDB (64bit Windows v C:\Program Files (x86)\Mastersoft\MPX6\GJI_SIFRANTI.MDB). 

Kot rečeno je v bazi primer tabel, ki so lahko tudi pogledi z zahtevano strukturo. Izjema sta tabeli MPX_GJI_KO in MPX_GJI_PRS in sicer:

MPX_GJI_KO - Polje SIF_KO je lahko tudi številčnega tipa. Če je tipa String mora biti šifra KO zapisana z vodilnimi nulami.

MPX_GJI_PRS - Če je polje MATST številčnega tipa se mora ujemati s podatkov v geografskem sloju (polja v geografskem sloju MAT_ST in MAT_GJS). Če je polje MATST tipa String mora biti matična številka zapisana s končnimi nulami (npr. 1007718000) medtem, ko je lahko podatek v grafičnem sloju zapisan s končnimi nulami ali brez.

Spisek GJI slojev: Spisek slojev, ki imajo GJI strukturo in jih želimo vključiti v GJI info in izpis. Upoštevajo se samo objekti, ki imajo GJI = 1.

Microsoft Word predloga: Predloga programa Word (*.dot ali *.dotx), ki se uporabi za izdelavo izpisa. Priper predlog: C:\Program Files\Mastersoft\MPX6\MPX_GJI.DOT (64bit Windows v C:\Program Files (x86)\Mastersoft\MPX6\MPX_GJI.DOTX)

V zavihku "Sloj s parcelami" se vpiše ime sloja parcel, polje s parcelno številko in katastrsko občino.

Na voljo je tudi različica za MapInfo Professional. Zaženete jo s pomočjo MapBasic programa C:\Program Files\Mastersoft\MPX6\MPX_GJI.MBX (64bit Windows v C:\Program Files (x86)\Mastersoft\MPX6\MPX_GJI.MBX)

Datoteka nastavitvami se nahaja v uporabniškem profilu (..APPData.. Mastersoft\MPX\mpx_bcp.ini. Pod spremenljivko NiObjektov se nahaja besedilo, ki se izpiše, če v parceli ni najdenih objektov BCP.

Več informacij se nahaja v poglavju Izdelava in vzdrževanje slojev zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI) in GJI Info.

 • PIA - Prostorski izvedbeni akti

Prikaz dokumentov in kart za določen prostorski izvedbeni akt. Za več informacij se obrnite na MPX tehnično podporo.

 • BCP - Banka cestnih podatkov

Povezava geografskih slojev, ki imajo strukturo v skladu z GJI GURS in pripadajočimi šifranti.

Tip povezave: Izbrati je možno Microsoft Access, Oracle, SQL Server ali ODBC povezavo.

Primer podatkovne zbirke v Microsoft Access formatu z vsemi tabelami, ki predstavljajo zahtevana imena tabel in polja, se nahaja v MPX mapi C:\Program Files\Mastersoft\MPX6\GJI_SIFRANTI.MDB (64bit Windows v C:\Program Files (x86)\Mastersoft\MPX6\GJI_SIFRANTI.MDB). 

Kot rečeno je v bazi primer tabel, ki so lahko tudi pogledi z zahtevano strukturo. Izjema je tabela MPX_GJI_KO in sicer:

MPX_GJI_KO - Polje SIF_KO je lahko tudi številčnega tipa. Če je tipa String mora biti šifra KO zapisana z vodilnimi nulami.

Spisek BCP slojev:  Spisek slojev, ki imajo GJI strukturo in jih želimo vključiti v BCP izpis. Če razen na sloju parcel hkrati naredimo izbor še na BCP slojih, se upoštevajo samo izbrani objekti BCP slojev. Sloji morajo imenti GJI GURS strukturo. Polje ID_UPR mora biti "napolnjeno" z unikatnimi vrednostnimi. Raste polj GJI GURS morajo vsebovati še polje: DOLZ_ODS, ki predstavlja dolžino odseka. ATR4 = odsek, ATR1 = kategorija. Upoštevajo se samo objekti, ki imajo GJI = 1.

Microsoft Word predloga: Predloga programa Word (*.dot ali *.dotx), ki se uporabi za izdelavo izpisa. Priper predlog: C:\Program Files\Mastersoft\MPX6\MPX_BCP.DOT (64bit Windows v C:\Program Files (x86)\Mastersoft\MPX6\MPX_BCP.DOTX). Zraven dokumenta MPX_BCP.DOT oziroma MPX_BCP.DOTX se nahajata tudi MPX_BCP_L.DOT in MPX_BCP_L.DOTX za ležeč izpis. MPX samodejno doda _L osnovnemu imenu dokumenta.

V zavihku "Sloj s parcelami" se vpiše ime sloja parcel, polje s parcelno številko in katastrsko občino.

Na voljo je tudi različica za MapInfo Professional. Zaženete jo s pomočjo MapBasic programa C:\Program Files\Mastersoft\MPX6\MPX_BCP.MBX (64bit Windows v C:\Program Files (x86)\Mastersoft\MPX6\MPX_BCP.MBX)

V tem predelu se nastavijo podatki potrebni za iskanje naslova.

Povezava s podatkovno zbirko: Izbrati je možno Microsoft Access, Oracle, SQL Server ali ODBC povezavo.

Atributna podatkovna zbirka: Podatkovna zbirka, ki vsebuje zahtevano strukturo, atributnih podatkov naslovov. S temi podatki se napolni okno v katerem določimo naslov, ki ga želimo prikazati. Povezovalno polje z geografskimi podatki je HS_MID (Medresorski identifikator).

Sloj: Geografski sloj (običajno prostorske enote - GURS), na kateri se vrši izbor. Velikost črk v imenu sloja ni pomembna. Povezovalno polje z atributnimi podatki je HS_MID (Medresorski identifikator).

V tem predelu se nastavijo podatki potrebni za iskanje parcel in stavb.

Povezava s podatkovno zbirko: Izbrati je možno Microsoft Access, Oracle, SQL Server ali ODBC povezavo.

Atributna podatkovna zbirka: Podatkovna zbirka, ki vsebuje zahtevano strukturo, atributnih podatkov katastrskih občin. S temi podatki se napolni okno v katerem katastrsko občino in parcelno številko, ki ga želimo prikazati. Povezovalno polje z geografskimi podatki je KO (šifra katastrske občine).

Sloji: Precele, Parcelni deli in stavbe, na katerih se vrši izbor. Velikost črk v imenih slojev ni pomembna. Povezovalno polje z atributnimi podatki je KO (šifra katastrske občine).

Za nastavitve in strukturo kontaktirajte Mastersoft tehnično podporo.

Povezava s podatkovno zbirko: Izbrati je možno Microsoft Access, Oracle, SQL Server ali ODBC povezavo.

Potrebna je nastavitev lokacije do zahtevane strukture kjer so skladiščene Mapinfo definicijske tabele za rastre (TAB). V pod mapi nastavljene mape mora biti mapa katalog s podatkovno bazo katalog_rastri.mdb (V spodnjem primeru bi to bilo C:\ZGS\Rastri_GURS\kanalog\Katalog_rastri.mdb). Tudi če vključimo opcijo 'Katalog se nahaja v isti mapi, kot programski paket MPX' mora biti pot do zahtevane stukture pravilno nastavljena le, da se mora v tem primeru katalog rastrskih slojev nahajati v isti mapi kot je nameščen MPX (npr.: c:\Program Files\ Mastersoft\MPX). Z opcijo 'Uporaba poti navedenih v katalogu' lahko s klikom na gum Lokacije nastavimo individualno pot za vsako skupino rastrskih slojev posebej.

Več informacij o opciji 'Meje vidnosti rastrskih slojev', najdete v opisu okna za vklop rastrskih slojev (Mapa/Vklop rastrskih slojev).

Opcija 'Omogoči uporabo' omogoči funkcionalnost in gumba orodne vrstice za vklop in izklop rastrskih slojev s pomočjo kataloga rastrov.

Opcija 'Uporaba podatkovnega kataloga pri zapiranju' omogoča, da ob uporabi funkcije Izklop rastrskih slojev zapremo samo tiste, ki so navedeni v podatkovnem katalogu.

Opcija 'Izbor najnovejše verzije' uporablja zadnjo črko za določitev najnovejše verzije. Npr. I271600A je starejša od I271600B.

 

 • Access podatkovna zbirka s podatki o lokaciji vektorskih slojev: Je podatkovna baza, ki vsebuje katalog vektorskih slojev.
   
 • Začetni geoset: Začetni geoset v oknu za vklop vektorskih slojev. Ponavadi se uporabijo katastrske občine, tako, da se lahko uporabnik orientira v prostoru.
   
 • Sloj: Ime sloja (npr. PE_KO - katastrske občine), ki se nahaja v začetnem geoset-u in želimo, da bi se vrednosti določene kolone (npr. KO_IME - ime katastrske občine) izpisali v izbirnem polju okna vklop vektorskih slojev.
 • Kolona: Ime kolone v izbranem sloju, katere podatki se bodo izpisali v oknu za pozicioniranje na karti.
 • Omogoči uporabo: V meniju in orodni vrstici MPX-a prikaže meni oziroma gumb za vklop vektorskih slojev.
 • Prikaz matapodatkov v obliki namiga (Tool Tip) v dodatnem nadzoru slojev omogoča prikaz podatkov iz podatkovne zbirke, ko se z miško pomaknemo na določen sloj.

Podatkovna zbirka (npr. MPX_vector.mdb), začetni geoset (npr. MPX_vector.gst) in sloji začetnega geoseta se za potrebe več uporabniškega delovanja lahko nahaja na podatkovnem strežniku.

Nastavitev privzetega koordinatnega sistema za ESRI Shape sloje. Koordinatni sistem se uporabi pri odpiranju ESRI Shape slojev tako da ni potrebna nastavitev koordinatnega sistema za vsak sloj posebej.

Opcija je privzeto vključena z na sliki prikazanimi parametri. Koordinatni sistem zajema celotno Slovenijo.

Spremljanje povezave z zunanjim programom, ki uporablja MPX.

Nastavitve za komunikacijo z GPS sprejemnikom ali Windows senzoriko. Za začetek/prekinitev prikazovanja lokaciji na karti uporabimo naslednjo ikono opravilne vrstice .

Vgrajen GPS: V Windows 8+ se uporabi lokacija Windows senzorike: Vgrajen GPS, lokacija na osnovi IP naslova, itd. V Windows 7 se uporabi lokacija vgrajenega GPS. V starejših verzija Windows funkcionalnost ni podprta.

Bluetooth GPS: Uporaba Bluetooth GPS naprave. Polja inicializacija, povezava z referenčno postajo in prekinitev povezave (z referenčno postajo) so obcijska, velja pa naslednje: Ukazi vpisani v polje inicializacija se GPS napravi pošljejo ob vzpostavitvi povezave. Najpogosteje so to ukazi GPS napravi naj prične s pošiljanjem podatkov. Povezava z referenčno postajo so ukazi, ki GPS napravi sporočijo, kako se naj poveže z referenčno postajo npr. naj modem pokliče določeno telefonsko številko. Prekinitev povezave so ukazi, ki povezavo z referenčno postajo prekinejo.

Primer inicializacijskih ukazov: $PASHS,NME,GGA,C,ON\r\n$PASHS,NME,VTG,C,ON\r\n$PASHS,NME,GLL,C,ON\r\n $PASHS,NME,GSA,C,ON\r\n$PASHS,NME,GSV,C,ON\r\n

Primer klica bazne postaje: $PASHS,DSY,D,C\r\n$PASHS,DSY,C,D\r\n$PASHQ,PRT\r\n AT+CBST=71,0,1\r\n$PASHQ,PRT\r\nATDxxxx\r\n$ PASHS,DSY,OFF\r\n$PASHS,RTC,REM,D\r\n$PASHS,CPD,MOD,ROV\r\n

ali ukaz za reset GPS naprave $PASHS,RST\r\n

\r\n - <Line Feed><Carriage Return>

Premor med ukazi: Čes v ms, ki med posameznimi ukazi, ko se pošilajjo GPS napravi.

Blue Terminal: Uporabite za testiranje ukazov z vašo GPS napravo.

Zajem podatkov: Omogočen zajem GPS podatkov. Kreiranje točk z atributnimi podatki meritve na sloju MpxGpsMeritve, ki se samodejno doda, ko pričnemo meriti. V oknu z GPS podatki, ki je prikazano po kliku gumba orodne vrstice , se dodatno prikazujeta gumba Meri in Ref. Gumb Ref. proži ukaze "Povezava z referenčno postajo" in "Prekinitev povezave". Če ukazi za povezovanje z referenčno postajo niso vpisani ali se povezava zgodi ob inicializaciji, gumb Ref ni prikazan. Gumb Meri doda točkovni objekt v sloj MpxGpsMeritve.

Sloj MpxGpsMeritve - Prazen sloj z ustrezno strukturo se nahaja v mapi, kjer je MPX namestitev. Ob prvi uporabi GPS se ta sloj kopira (v kolikor ne obstaja) v \Users\<uporabnik>\AppData\Roaming\Mastersoft\Mpx\Gps. Sloj MpxGpsMeritev lahko skopirate tudi drugam in ga pred meritvijo odprete v MPX ali pa ga vključite v začetni ali geoset, ki ga uporabljate za meritve.  Vedno ko želite izvesti meritev se točka vriše v MpxGpsMeritev na tej lokaciji.

Modul ima vgrajen on-the-fly pretvornik iz WGS84 v Gauss Kruger. Za dodatne informacije kontaktirajte Mastersoft tehnično podporo.

Privatni geoseti: Osnovna lokacija geosetov, ki je ponavadi nastavljena na lokacijo, ki jo vidi samo trenutni uporabnik. Geoseti se prikažejo v oknu Odpri geoset.

Skupni geoseti: Dodatna lokacija geosetov, ki je ponavadi nastavljena na mrežni strežnik, ki jo vidi več uporabnikov. Možnost omogočimo z vključitvijo opcije "Omogoči". Če slučajno nastavimo poti "Privatni geoseti" in "Skupni geoseti" enaki, to program zazna in ne podvaja geosetov. Geoseti se prikažejo v oknu Odpri geoset.

Tematske predloge: Lokacija kamor se naj shranjujejo tematske predloge. Mapa (direktorij) katero določimo mora imeti možnost kreiranja novih datotek.

LOG datoteke: Lokacija kamor se zapisuje MPX.LOG. Kreiranje LOG datoteke se določi v predelu "Splošno".

Lokacije se določijo s klikom na gumb . V kolikor vključimo opcijo "Privzeta lokacija" se samodejno določi lokacija, ki je za MPX privzeta.

Različna orodja in dodatki za olajšanje dela.

Opcija 'Zapisovanje dogodkov v datoteko MPX.LOG' omogoča zapisovanje različnih dogodkov, npr. izveden operacije med nalaganjem programa in inicializacijski parametri, v datoteko mpx.log. V predelu Lokacije lahko nastavimo poljubno pot zapisovanja datoteke MPX.LOG.

 Opomba  Zapisovanjem dogodkov v datoteko mpx.log upočasni delovanje programa. Opcijo uporabite samo za potrebe spremljanja delovanja ali odkrivanja napak. Če število zapisov datoteke mpx.log preseže 500 vrstic se podatki arhivirajo v mpx.old.log, datoteka mpx.log pa se izbriše, tako, da je pripravljena za nove zapise.

Z gumbom "Prikaz" prikažemo vsebino mpx.log datoteke. Z gumbom "Briši" zbrišemo njeno vsebino.