www.mastersoft.si MPX Professional 7.1 Kazalo | Iskanje

Meni objekti

Meni objekti vsebuje funkcionalnosti za kreiranje, spreminjanje in topološki pregled objektov. Vsebuje tudi funkcionalnosti usmerjanja (routing).

 
  Združevanje (Combine)
Razdruževanje (Disaggregate)
Ročno rezanje s ploskvijo (Split)
Ročno rezanje s črto (Split)
Rezanje (Split)
Zunanje rezanje (Erase Outside)
Notranje rezanje (Erase)
Medprostor (Buffer)
Izbočen trup (Convex Hull)
Zamik objektov (Offset)
Pretvori v ploskve (Convert to Regions)
Pretvori v sestavljen črte (Convert to Polylines)
Pretvori v kroge
(Convert to Circles)
Pretvori v črte
(Convert to Lines)
Pretvori v simbole
(Convert to Symbols)
Poenostavi geometrije
Objekti sloja
Točke izbrane objekta
Topološki pregled
Usmerjanje (Routing)
 
 
 
MPX nastavitvah

Sloju na katerem želimo združevati objekte, vključimo možnost risanja. Na tem sloju izberemo vsaj dve ploskvi ali dve črti in izberemo meni Objekti/Združevanje...

 

Sloju na katerem želimo razdruževati objekte, vključimo možnost risanja. Na tem sloju izberemo objekt tipa ploskev, črta ali simbol in izberemo meni Objekti/Razdruževanje ...

  

Sloju na katerem želimo rezati ploskve ali črte, vključimo možnost risanja. Na sloju, kateremu smo vključili možnost risanje, označimo ploskev ali črto, izberemo meni Objekti/Ročno rezanje s ploskvijo ...  in ga prerežemo s pomočjo narisane ploskve. Metoda je primerna tudi za izrez "lukenj" v ploskev. Z metodo lahko režemo tudi objekte z večimi sekcijami (objekt združen iz večih črt ali ploskev).

Sloju na katerem želimo rezati ploskve ali črte, vključimo možnost risanja. Na sloju, kateremu smo vključili možnost risanje, označimo ploskev ali črto, izberemo meni Objekti/Ročno rezanje s črto ...  in ga prerežemo s pomočjo narisane črte. Z metodo lahko režemo tudi objekte z večimi sekcijami (objekt združen iz večih črt ali ploskev).

Za izvedbo te funkcionalnosti potrebujemo vsaj dva sloja. Sloju na katerem želimo izvesti rezanje, vključimo možnost risanja. Na enem od slojev, ki NI določen za risanje izberemo vsaj en objekt tipa črta, sestavljena črta ali ploskev. Ti objekti se bodo uporabili za presek. Na sloju, ki JE določen za risanje prav tako lahko označimo samo tiste objekte, nad katerimi želimo izvesti operacijo rezanja. Če izbora ni, se uporabijo vsi objekti. Ko smo to storili izberemo meni Objekti/Rezanje ...

Sloj s podatki za presek - vsi ali izbrani objekti sloja, ki se uporabijo za presek. Objekt ali objekti morajo biti ploskovnega tipa. Na spodnjem primeru so objekti označeni rdeče. Ta sloj nima vključene možnosti risanja.

Sloj za razred - vsi ali izbrani objekti sloja, ki se v skladu s presekom režejo. Objekt ali objekti morajo biti ploskovnega ali linijskega tipa. Na spodnjem primeru so objekti označeni rumeno, modro in zeleno. Ta sloj ima vključeno možnost risanja.

Rezultat po uporabi funkcije. Prenesejo se atributne in oblikovne (Style) lastnosti.

Za izvedbo te funkcionalnosti potrebujemo vsaj dva sloja. Sloju na katerem želimo izvesti zunanje rezanje, vključimo možnost risanja. Na enem od slojev, ki NI določen za risanje izberemo vsaj en objekt tipa črta, sestavljena črta ali ploskev. Ti objekti se bodo uporabili za presek. Na sloju, ki JE določen za risanje prav tako lahko označimo samo tiste objekte, nad katerimi želimo izvesti operacijo zunanjega rezanja. Če izbora ni, se uporabijo vsi objekti. Ko smo to storili izberemo meni Objekti/Zunanje rezanje ...

Sloj s podatki za presek - vsi ali izbrani objekti sloja, ki se uporabijo za presek. Objekt ali objekti morajo biti ploskovnega ali linijskega tipa. Na spodnjem primeru so objekti označeni rdeče. Ta sloj nima vključene možnosti risanja.

Sloj za brisanje - vsi ali izbrani objekti sloja, ki se v skladu s presekom režejo. Objekt ali objekti morajo biti ploskovnega ali linijskega tipa. Na spodnjem primeru so objekti označeni rumeno, modro in zeleno. Ta sloj ima vključeno možnost risanja.

Uporabi vse objekte - Izbrisani bodo tudi tisti deli objektov sloja za brisanje, ki se sploh ne sekajo z objekti sloja za presek (so v celoti izven objektov sloja za presek). Če opcija ni vključena bodo izbrisani samo tisti deli objektov sloja za brisanje, ki se sekajo z objekti sloja za presek.

Rezultat po uporabi funkcije. Prenesejo se atributni in oblikovne (Style) lastnosti.

 

Za izvedbo te funkcionalnosti potrebujemo vsaj dva sloja. Sloju na katerem želimo izvesti notranje rezanje, vključimo možnost risanja. Na enem od slojev, ki NI določen za risanje izberemo vsaj en objekt tipa črta, sestavljena črta ali ploskev. Ti objekti se bodo uporabili za presek. Na sloju, ki JE določen za risanje prav tako lahko označimo samo tiste objekte, nad katerimi želimo izvesti operacijo notranjega rezanja. Če izbora ni, se uporabijo vsi objekti. Ko smo to storili izberemo meni Objekti/Notranje rezanje ...

Sloj s podatki za presek - vsi ali izbrani objekti sloja, ki se uporabijo za presek. Objekt ali objekti morajo biti ploskovnega tipa. Na spodnjem primeru so objekti označeni rdeče. Ta sloj nima vključene možnosti risanja.

Sloj za brisanje - vsi ali izbrani objekti sloja, ki se v skladu s presekom režejo. Objekt ali objekti morajo biti ploskovnega ali linijskega tipa. Na spodnjem primeru so objekti označeni rumeno, modro in zeleno. Ta sloj ima vključeno možnost risanja.

Uporabi vse objekte - Izbrisani bodo tudi tisti deli objektov sloja za brisanje, ki se sploh ne sekajo z objekti sloja za presek (so v celoti znotraj objektov sloja za presek). Če opcija ni vključena bodo izbrisani samo tisti deli objektov sloja za brisanje, ki se sekajo z objekti sloja za presek.

Rezultat po uporabi funkcije. Prenesejo se atributni in oblikovne (Style) lastnosti.

 

 

Kreiranje razširitev okoli posameznih ali vseh objektov. Oddaljenost obrisa je lahko fiksna ali pa se uporabi atributno polje objekta. Razširitve se lahko kreirajo točkovnim, linijskim, tekstovnim in ploskovnim objektom. Obris je objekt ploskovnega tipa in vsebuje atributne podatke izvornega objekta. Atributni podatki se prepisujejo tako, da se prva kolona izvornega sloja prepiše v prvo kolono ciljnega sloja, druga v drugo itd. Če se podatkovni tipi ne ujemajo se lahko nekateri atributni podatki izgubijo (velja, če izvorni in ciljni sloj nista enaka)!

 

Oddaljenost od objekta:

Lahko se uporabi vrednost ali številčno polje sloja. Pri vpisu vrednosti se upošteva decimalno ločilo, kot je določeno v 'Nadzorna plošča/Področne in jezikovne nastavite'.

Število lomov:

Primer izdelava razširitve okoli linijskega objekta s številom lomov (node) kroga 12.

 

Možnosti:

Z opcijo določimo ali se naj izdela razširitev za vsak objekt posebej ali en obris za vse objekte.

 

 

Z funkcionalnostjo izdelamo konveksno obliko. Izvorni objekti so lahko ploskovnega ali linijskega tipa z več kot dvema lomoma. Če je izvorni in sloj za izris isti sloj, potem se v nov objekt prepišejo atributni podatki.

 

    Originalen objekt.
    Konveksna oblika - Izbočen trup.

 

Zamakne originale ali kopije izbranih objektov sloja, določenega za risanje, za določeno razdaljo.

Delta X - Zamik po X osi, v merskih enotah karte (privzeta vrednost je meter).

Delta Y - Zamik po X osi, v merskih enotah karte (privzeta vrednost je meter).

Če je izbrana opcija "Izdelava kopije objektov" ne zamakne izbranega objekta ampak naredi njegovo kopijo, ki jo zamakne.

Opcija "Prenos atributnih podatkov" omogoča prenos atributnih podatkov originalnega objekta v njegovo kopijo. Je aktivna samo, če je opcija "Izdelava kopije objektov" izbrana.

Sloju na katerem želimo pretvoriti objekte, vključimo možnost risanja. Na tem sloju izberemo eno ali več sestavljenih črt in izberemo meni Objekti/Pretvori v ploskve. Izbrani objekti, ki niso ustreznega tipa se ignorirajo. Atributni podatki se ohranijo. Za novo kreirane ploskve se uporabi privzeti slog, ki ga nastavimo oziroma spremenimo z gumbom orodne vrstice ali menijem Opcije/Slog ploskev. Obstoječim objektom se spremeni geometrija. ID objektov ostane nespremenjen. Funkcionalnost je na voljo, če je na sloju za risanje omogočeno risanje ploskovnih ali vseh tipov objektov, kot je določeno v strukturi sloja (Sloj/Vzdrževanje slojev/Struktura) v opciji Geografski objekti.

Sloju na katerem želimo pretvoriti objekte, vključimo možnost risanja. Na tem sloju izberemo eno ali več ploskev in izberemo meni Objekti/Pretvori v sestavljene črte. Izbrani objekti, ki niso ustreznega tipa se ignorirajo. Atributni podatki se ohranijo. Za novo kreirane ploskve se uporabi privzeti slog, ki ga nastavimo oziroma spremenimo z gumbom orodne vrstice ali menijem Opcije/Slog črt. Obstoječim objektom se spremeni geometrija. ID objektov ostane nespremenjen. Funkcionalnost je na voljo, če je na sloju za risanje omogočeno risanje linijskih ali vseh tipov objektov, kot je določeno v strukturi sloja (Sloj/Vzdrževanje slojev/Struktura) v opciji Geografski objekti.


Sloju na katerem želimo pretvoriti objekte, vključimo možnost risanja. Na tem sloju izberemo eno ali več ploskev in izberemo meni Objekti/Pretvori v kroge. Izbrani objekti, ki niso ustreznega tipa se ignorirajo. Atributni podatki se ohranijo. Za novo kreirane kroge  se uporabi slog objekta, ki ga pretvarjamo. Obstoječim objektom se spremeni geometrija. ID objektov ostane nespremenjen. Funkcionalnost je na voljo, če je na sloju za risanje omogočeno risanje ploskovnih ali vseh tipov objektov, kot je določeno v strukturi sloja (Sloj/Vzdrževanje slojev/Struktura) v opciji Geografski objekti.

Sloju na katerem želimo pretvoriti objekte, vključimo možnost risanja. Na tem sloju izberemo eno ali več ploskev ali sestavljenih črt in izberemo meni Objekti/Pretvori v črte. Izbrani objekti, ki niso ustreznega tipa se ignorirajo. Atributni podatki se ohranijo. Za novo kreirane ploskve se uporabi privzeti slog, ki ga nastavimo oziroma spremenimo z gumbom orodne vrstice ali menijem Opcije/Slog črt. Obstoječi izbrani objekti se izbrišejo. Funkcionalnost je na voljo, če je na sloju za risanje omogočeno risanje linijskih ali vseh tipov objektov, kot je določeno v strukturi sloja (Sloj/Vzdrževanje slojev/Struktura) v opciji Geografski objekti.

Sloju na katerem želimo pretvoriti objekte, vključimo možnost risanja. Na tem sloju izberemo eno ali več ploskev ali sestavljenih črt in izberemo meni Objekti/Pretvori v simbole. Za vsak lom objekta bo kreiran nov simbol. Izbrani objekti, ki niso ustreznega tipa se ignorirajo. Atributni podatki se ohranijo. Za novo kreirane ploskve se uporabi privzeti slog, ki ga nastavimo oziroma spremenimo z gumbom orodne vrstice ali menijem Opcije/Slog simbolov. Obstoječi izbrani objekti se izbrišejo. Funkcionalnost je na voljo, če je na sloju za risanje omogočeno risanje simbolov ali vseh tipov objektov, kot je določeno v strukturi sloja (Sloj/Vzdrževanje slojev/Struktura) v opciji Geografski objekti.

V skladu s podano toleranco poenostavi (odvzame lome) izbranim objektom tipa ploskev ali sestavljena črta. Ostale objekte ignorira. Če je toleranca večja od dolžine linijskega objekta je rezultat črta brez vmesnih lomov. Če je toleranca večja od obsega ploskve je rezultat ploskev z površino 0. Ploskve s površino 0 se izriše zaradi ohranitve atributnih podatkov. Funkcija od verzije 6.5 ne spreminja osnovnega sloja ampak rezultat zapiše v nov slov.

S pomočjo orodja ugotovimo katere tipe objektov sloj vsebuje in njihovo število.

Ob posameznem tipu objekta se nahaja gumb izbor, ki te objekte označi v karti. Za statistiko za posamezno polje sloja uporabite meni Iskanje/Statistika.

Spisek točk izbranega linijskega ali ploskovnega objekta. Če je objekt sestavljen iz več ploskev je to razvidno v polju "Ploskev".

Z dvojnim klikom miške v preglednico ali klikom gumba "Lociraj" se izbrana koordinata locira v center karte.

Spisek je možno shraniti v:

Oblika zapisa

Končnica
Microsoft Access 95-97 .mdb
Microsoft Access 2000-2003 .mdb
dBASE 5.0 .dbf
dBASE IV .dbf
dBASE III .dbf
Microsoft Excel 3.0 .xls
Microsoft Excel 4.0 .xls
Microsoft Excel 5.0 .xls
Microsoft Excel 8.0 .xls
Lotus 1-2-3 (WKS in WK1) .wk1
Datoteka XML .xml
Besedilna datoteka .txt
Dokument html .htm

 

Na voljo je več topoloških pregledov. Napake se odražajo v obliki novega sloja (ime izberemo sami), ki se po končanem pregledu samodejno doda v mapo.

Pomembno: Če pri topologiji uporabljate referenčni sloj, torej dva sloja, morata oba imeni isti koordinatni sistem in mejne koordinate v nasprotnem rezultat ne bo pravilen!

Sekanje objektov

Prikaz točk, kjer se objekta sekata, ampak na tem mestu nimata skupnih lomov. Podprti so linijski in ploskovni objekti. Ostali so v statistiki navedeni kot neobdelani oziroma nepodprti. Resolucija je navidezna razdalja okoli objeta se uporablja za iskanje sosednjih objektov. Opcija "Samodejno" izbere takšno resolucijo, da ne izpade noben objekt. V sloju napak je v polju Opis (Description) vpisano: Sekanje objektov (IntersectCrossings).

Objekti, ki sekajo samega sebe

Prikaz točk, kjer objekt seka samega sebe. Podprti so linijski in ploskovni objekti. Opcija 'Zaznaj dotikanja ploskev' prikaže točko na mestu, kjer si dve ploskvi objekta delita skupni lom ali imata lom na istem mestu. Hitrost pregleda je odvisna od števila objektov in število lomov posameznega objekta. Ostali so v statistiki navedeni kot neobdelani oziroma nepodprti. V sloju napak je v polju Opis (Description) vpisano: Objekt seka sam sebe (SelfIntersect).

Primer zaznanega dotikanja ploskev:

V primeru, da je zaznano dotikanje ploskev se v sloj napak v polje Opis (Description) vpiše: Objekt seka sam sebe med ploskvami (SelfIntersect-Polygons).

Podvojeni objekti (ploskve, črte) SelfIntersect

Prikaz točk, kjer je objekt podvojen. Podprti so linijski in ploskovni objekti. Ostali so v statistiki navedeni kot neobdelani oziroma nepodprti. Resolucija je navidezna razdalja okoli objekta in se uporablja za iskanje sosednjih objektov. Opcija "Samodejno" izbere takšno resolucijo, da ne izpade noben objekt.

V sloju napak je v polju Opis (Description) vpisano: Podvojeni objekti (ploskve, črte) (IntersectCommon).

Nepovezani objekti

Prikaz točk, kjer objekt ali njegov del ni povezan z drugim objektom ali drugim delom istega objekta. Podprti so linijski in ploskovni objekti. Povezanost linijskih objektov se testira samo z linijskimi, ploskovni pa samo s ploskovnimi. Ostali so v statistiki navedeni kot neobdelani oziroma nepodprti. Resolucija je razdalja do sosednjega objekta na katerem bi se naj nahaja skupni lom. Za linijske objekte je to razdalja do začetka ali konca druge linije. Pri ploskovnih objektih se preračunava razdalja vsakega loma do lomov sosednjih objektov.

V sloju napak je v polju Opis (Description) vpisano: Nepovezan objekt (Gap) ali Nepovezan objekt znotraj večploskovnega (Gap - MultiPartObj).

Objekti z več odseki oziroma ploskvami

Prikaz objektov z več odseki oziroma ploskvami. Podprti so linijski in ploskovni objekti. Ostali so v statistiki navedeni kot neobdelani oziroma nepodprti. V sloju napak je v polju Opis (Description) vpisano: Več odsekov/ploskev (MultipleParts).

Integriteta med sloji

V polju 'Sloj' izberemo točkovni sloj. V polju 'Referenčni sloj' izberemo linijski sloj. Prikaz točk, kjer točkovni objekti sloja niso na začetku ali koncu linijskega objekta referenčnega sloja. Resolucija je navidezna razdalja okoli objeta in se uporablja za iskanje sosednjih objektov. Objekti na referenčne sloju, ki niso linijski, se ne upoštevajo. Če je na sloju najden objekt, ki ni točkovni je ta prikazan v statistiki kot neobdelan oziroma nepodprt objekt.

V sloju napak je v polju Opis (Description) vpisano: Integriteta (Integrity).

Podvojeni objekti (točke)

Prikaz točk, kjer je objekt podvojen. Podprti so točkovni objekti. Ostali so v statistiki navedeni kot neobdelani oziroma nepodprti. Resolucija je navidezna razdalja okoli objekta in se uporablja za iskanje sosednjih objektov. V sloju napak je v polju Opis (Description) vpisano: Podvojeni objekti (točke) (IntersectCommonPoint).

Prekrivanje objektov

Prikaz točk, kjer objekt vsebuje centroid (ne težišče) drugega objekta, se objekta prekrivata ali je objekt v celoti vsebovan v drugem. Primerjava je lahko z istim ali drugim slojem. Za izvor primerjave se uporabijo ploskovni objekti, zaznajo pa se ploskovni, linijski in točkovni objekti. Ne ploskovni objekti (izvor primerjave) so v statistiki navedeni kot neobdelani oziroma nepodprti.

V sloju napak je v polju Opis (Description) vpisano: Vsebuje centroid - Vsebuje centroid (CentroidWithin), delno prekrivanje - Delno prekrivanje (PartiallyWithin) in popolno prekrivanje - Popolno prekrivanje (EntirelyWithin).

Podvojeni lomi

Prikaz točk, kjer se v objektu nahajata dva loma medsebojno oddaljena za razdaljo tolerance. Podprti so linijski in ploskovni objekti. Ostali so v statistiki navedeni kot neobdelani oziroma nepodprti. Ob vključeni opciji "Samodejna odprava napak" se iz objektov sloja izbriše odvečni lom na mestu podvojitve.

V sloju napak je v polju Opis (Description) vpisano: Podvojen lon (DuplicateNode).

Slepi odseki

Prikaz točk, kjer se v objektu nahajajo slepi odseki. Slep odsek je povezava z lomom, ki se nahaja med lomoma medsebojno oddaljenima za razdaljo tolerance.

Podprti so linijski in ploskovni objekti. Ostali so v statistiki navedeni kot neobdelani oziroma nepodprti. Ob vključeni opciji "Samodejna odprava napak" se iz objektov sloja izbrišejo lomi (lom med dvema lomoma), ki predstavljajo takšen odsek.

 Opomba   Opcija "Samodejna oprava napak" lahko spremeni vizualno predstavitev objekta. Na spodnji sliki je primer črte z oštevilčenimi lomi pred pregledom in po pregledu s vključenim samodejnim odpravljanju napak. Loma 1 in 3 in kasneje 1 in 2 imata enake koordinate. Svetujemo, sploh v primeru uporabljene tolerance 0m, da po tem pregledu uporabite še pregled podvojenih lomov.


V sloju napak je v polju Opis (Description) vpisano: Slep odsek (BlindSection).


Pomen atributnih polj v sloju topoloških napak:

Polje

Opis

Opis (Description)

Opis napake.

IzvorObjFeatureKey (SourceObjFeatureKey)

Unikatna oznaka zapisa izvornega objekta.

 NapakaObjFeatureKey (ErrorObjFeatureKey)

Unikatna oznaka zapisa objekta, ki ne ustreza topološkim pogojem.

IzvorObjSloj (SourceObjLayer)

Ime sloja izvornega objekta.

NapakaObjSloj (ErrorObjLayer)

Ime sloja objekta, ki ne ustreza topološkim pogojem.

IzvorObjTip (SourceObjType)

Tip izvornega objekta (ploskev, črta, simbol).

NapakaObjTip (ErrorObjType)

Tip izvornega objekta, ki ne ustreza topološkim pogojem.

Razdalja (Length) Razdalja med napakama v metrih. Uporabljeno pri pregledih "Slepi odseki" in "Podvojeni lomi".

V oklepajih so zapisana imena polj uporabljena v angleški verziji MPX.

 

Prikaz najkrajše poti med dvema objektoma, ali vseh poti od izbranega objekta. Podprti so linijski objekti, ki morajo biti topološko urejeni.

Postopek izdelave je sledeč:

  • Z ukazom "Izdelava mreže" izdelamo mrežno za točno določen sloj. Dokler sloja ne spremenimo tega postopka ni potrebno ponavljati. Mrežo z določenim imenom posnamemo na disk.

  • Z ukazom "Odpri ..." odpremo mrežo (.NET) za točno določen sloj. Podatki o sloju in lastnosti sloja se nahajajo v datoteki .NET.

  • Če želimo prikazati najkrajšo pot izberemo dva objekta in izberemo ukaz "Najkrajša pot" . Predhodno je potrebno odpreti mrežno z ukazom "Odpri ..."

  • Če želimo prikazati vse poti izberemo samo en objekt in izberemo ukaz "Vse poti" . Predhodno je potrebno odpreti mrežno z ukazom "Odpri ..."