www.mastersoft.si MPX Professional 7.1 Kazalo | Iskanje


Meni Datoteka

Meni datoteka uporabite za omogoča odpiranje slojev, tabel, geosetov, shranjevanje in tiskanje tabel slojev ter kart.

  Nov sloj... Shrani kopijo kot...
  Odpri... Shrani Geoset...
  Zapri... Shrani Geoset kot...
Zapri vse
Podatkovne zbirke
Shrani okno kot...
Povrnitev originalne vsebine sloja...
  Spletne storitve Priprava tiskalnika...
  Nov Geoset... Natisni...
  Odpri Geoset.... Načrtovanje tiskanja...
  Dodaj Geoset... Tiskanje predlog...
    Izhod

Funkcija omogoča izdelavo novega sloja v MapInfo (TAB), Microsoft Access 95-97/2000-2003 (TAB) formatu. Maksimalna dolžina imena sloja je 32 znakov. Geografski podatki so vedno v MapInfo formatu.

  • Določitev strukture atributnih podatkov in projekcije novega sloja:

Določimo strukturo atributnih podatkov, ki jo želimo voditi za posamezen objekt. To storimo tako, da dodamo poljubno število polj in jim določimo želen podatkovni tip. Imena polj lahko vsebuje samo črke, številke in podčrtaje _. Ime polja ne sme vsebovati presledkov in se ne sme začeti s številko. Imena polj v kolekciji morajo biti unikatna! Kasnejša sprememba strukture, projekcije in tipa geografskih objektov je možna samo v različici .

Geografski objekti: Določimo, katere tipe objektov je sloju možno dodajati. Na voljo so naslednje možnosti: Vsi tipi objektov, črte, ploskve, simboli in besedilo.

Po določitvi navedenih parametrov izberemo še lokacijo, kamor se naj novi sloj fizično shrani (lokalni ali mrežni pogon).

Projekcija: Projekcija, ki jo želimo za nov sloj. Ob kliku gumba Projekcija se prikaže zadnja uporabljena projekcija in nastavitve (npr. mejne koordinate ne zemeljske projekcije. Za območje Slovenije lahko uporabite mejne koordinate: min X = 375000, min Y = 0, max X = 625000, max Y = 250000).

Primer nastavitev za Slovenijo:

Tip polja

Besedilo (Character) - Vsebuje do 254 alfanumeričnih karakterjev.

Decimalno število (Decimal) - Vsebuje števila s fiksnim številom decimalnih mest v meji od -2 milijardi do +2 milijardi. Velikost številka je 20 mest in 16 decimalnih met.

Datum (Date) - Vsebuje datum. Pravilni format zapisa: 01/23/91, 5-6-1989, 10/07.

Celo število (Integer)  - Vsebuje števila brez decimalnih mest v meji od -2 milijardi do +2 milijardi.

Celo število (Small Integer) - Vsebuje števila brez decimalnih mest v meji od -32767 do +32767.

Število s plavajočo vejico (Float) - Vsebuje števila s poljubnim številom decimalnih mest.

Da/Ne (Logical) - Vsebuje samo dve vrednosti T ali 1 za Da in F ali 0 za Ne.

Kljukica ob nazivu polja pomeni, da je polje indeksirano. Indeksirana polja omogočajo hitrejše iskanje, statistike in hitrejšo izdelavo tematskih kart.

Podatki o polju

Ime: Ime polja (npr: Ulica, Ime, Tip_objekta)

Velikost: Velja za tip : Besedilo (od 1 do 254), Decimalno število - celotno število števk, ki jih je mogoče shraniti na levi in desni strani decimalnega ločila. Prišteti je potrebno prostor za decimalno ločilo in predznak -.

Decimalnih mest: največje število mest, ki jih je lahko shranjeno na desni strani decimalnega ločila.

  • Odpri... (gumb je v orodni vrstici samo v verziji )

Omogoča dodajanje različnih tipov slojev v mapo. Za odpiranje lahko uporabite tudi način povleci in spusti in podprto datoteko spustite kjerkoli v območju okna MPX. Opremo lahko naslednje sloje in atributne tabele:

- MapInfo TAB (*.tab) datoteke (rastri, MapInfo vektorji, MapInfo vektorji kjer so atributi shranjeni v Microsoft Access ali dBase podatkovni zbirki. Oracle sloji v kolikor so definirane DBMS povezave, itd). Pri teh sloji, razen pri Oracle, kjer je potrebno predhodno definirati DBMS povezavo, niso potrebne dodatne nastavitve.

V kolikor želimo risati na sloje tipa Microsoft Access je potrebno upoštevati, da je v Access-u potrebno nastaviti lastnost tekstovnih polj "Allow Zero Lenght = Yes".

- ESRI Shape sloje (*.shp), kjer je med postopkom odpiranja potrebno definirati koordinatni sistem oziroma projekcijo. V kolikor so pred odpiranjem ESRI Shape sloja v mapi že sloji in izberemo non-earth projekcijo, MPX predlaga mejne koordinate, kot je MBR vseh slojev. Mejne koordinate (minX, minY, maxX,maxY) lahko poljubno definiramo. V kolikor smo v MPX nastavitvah določili privzet koordinatni sistem za ESRI Shape sloje pri odpiranju ni potrebna nastavitev koordinatnega sistema za vsak sloj posebej. Spreminjanje teh slojev ni mogoče. Možne pa so atributno in geografske poizvedbe, izdelava tematskih kart in podobne operacije, ki fizično ne spremenijo sloja. Podprta geometrija: Null, Point, PolyLine in Polygon.  

Pri dodajanju slojev v mapo je uporabljen algoritem, ki samodejno razvrsti sloje npr. točkovni sloj bo razporejen nad sloj s ploskvami uporabil in rastrski sloj bo razporejen pod vse sloje v mapi.

- dBase, Microsoft Access, Microsoft Excel   (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb, *.dbf, *.mdb in *.accdb)- Atributni podatki se uporabijo za SQL poizvedbe ali za pregled in spreminjanje podatkov. Microsoft Excel datoteke so zaradi omejitev Microsoft-a samo za branje. 

- GeoRaster in GRID  (*.adf, *.flt, *.tif, *.jp2, *.jpg, *.grd, *.dem, *.mig, *.ntf, *.adf, *.flt, *.asc, *.sid in *.ecw) - Geolocirane rastrske datoteke in GRID datoteke, ki vsebujejo mrežo geolociranih točk. Možnost uporabite, če je koordinatni sistem zapisan v datoteki, ki jo odpirate ali za datoteko nimate pripravljene TAB datoteke. Več informacij se nahaja v poglavju Podatki mrež.

 POMENBO   Za pravilen prikaz podatkov mreže mora biti projekcija oziroma koordinatni sistem mreže enak tistemu, ki je uporabljen v karti za prikaz slojev (D48/GK).

- bmp, jpg, tif, gif in png - Slike, ki jih lahko registriramo in nato odpiramo, kot običajne MapInfo tab datoteke. Če je datoteki priložena še datoteka *.tfw se registracija rastra opravi samodejno. Okno je opisano v poglavju Meni Sloj/Rastri/Registracija rastrov ...

- bmp, jpg, gif - Legenda, ki se pojavi v novem zavihku dodatne kontrole slojev.

 Opomba   Druge tipe podatkov lahko pretvorite s pomočjo programa Univerzalni pretvornik, ki se nahaja v meniju Orodja / Univerzalni pretvornik ...

 Opomba   Datoteke TAB, GST, XLS, XLSX, XLSM, XLSB, DBF, MDB, ACCDB, TIF, JP2, JPG, ADF, FLT, GRD, ADF, FLT, ASC, DEM, MIG, NTF, SID IN ECW lahko z MPX odpirate direktno iz raziskovalca tako, da določite "Za odpiranje uporabi" in izberete Mastersoft MPX Professional. Nekateri podatkovni tipi so podprti samo v Mastersoft MPX Professional. Omenjene datoteke lahko, po načinu povleci in spusti, spustite kjerkoli v območju okna MPX.

Iz spiska izberemo tabelo (tabele) in jih s klikom na gumb <V redu> zapremo oziroma odstranimo iz mape. Če je odprta legenda se pojavi dodaten zavihek "Legenda", kjer jo je možno zapreti.

V verziji pro zapiramo tudi atributne tabele.

Zapiranje vseh odprtih slojev in legende.

V verziji Pro zapiramo tudi atributne tabele.

Kliknite tukaj za prikaz opisa teme.

zajema Web Feature Service (WFS) odjemalca za pridobivanje geoprostorskih GML2 in GML3 (Geography Markup Language različica 2 in 3) podatkov, ki uporabljajo HTTP GET in HTTP POST zahteve preko interneta ali intraneta. WFS je bil razvit v skladu z 1.0.0 OpenGIS ® Web Feature Service Implementation Specification specifikacijo, ki je na voljo na spletu: http://www.opengeospatial.org/standards/wfs

Dodajanje, odstranjevanje in lastnosti WFS strežnikov:

Dodaj WFS strežnik
Odstrani WFS strežnik
Lastnosti WFS strežnika.

Maksimalno število objektov:

Opcija določa koliko geografskih objektov se bo preneslo iz WFS strežnika.

Projekcija:

Prikazuje projekcijo izvornih koordinat, ki prestavljajo sloj in projekcijo sloja, ki se bo kreiral. V kolikor je vključena opcija 'Samodejno', se GML podatki transformirajo v skladu z navodili WFS storitve. Če gre za ne zemeljsko projekcijo, vključena opcija 'Samodejno' priredi mejne koordinate (-30000000, -15000000) (30000000, 15000000).

Slog:

V tem predelu se nastavi slog za točkovne, ploskovne in linijske objekte. Slog se ignorira, če za ciljni sloj izberemo ESRI Shape format.

Začetek uvoza WFS sloja:

V drevesni strukturi izberite WFS strežnik, nato iz spiska sloj in pritisnite V redu. Izberite lokacijo kamor želite shraniti sloj in format sloja (MapInfo TAB ali ESRI Shape). Postopek uvažanja podatkov je odvisen od količine geografskih in atributnih podatkov in hitrosti internetne / intranetne povezave. Ker gre pri prenosu podatkov iz WFS strežnika za sinhroni prenos, lahko indikator napredovanja dlje časa kaže enako vrednost. Po končanem prenosu, transformaciji in kreiranju sloja se sloj odpre v MPX mapi.

Nekaj prosto dostopnih WFS strežnikov:

Spletni naslov Opis
http://gis.arso.gov.si/geoserver/ows Agencija RS za okolje WFS storitev
http://worldwind22.arc.nasa.gov/geoserver/wfs PlaceName WFS server for the NASA World Wind Project
http://www.mapinfo.com/miwfs Pitney Bowes Software Global WFS Server

Ukaz ustvari prazen geoset. Sloje dodajamo z menijskim ukazom Datoteka/Odpri sloj. V kolikor uporabljamo Oracle Spatial sloje si lahko za nov geoset, ki ga je potrebno predhodno posneti,  pripravimo DBMS povezave.

Nabor odprtih slojev shranimo v geoset z menijskim ukazom Datoteka/Shrani Geoset ali z gumbom orodje vrstice .

Privzeto se geoseti shranjujejo v mapo: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Mastersoft\Mpx\GeoSet  

V strejših različicah Windows: %USERPROFILE%\Application\Data\Mastersoft\Mpx\Geoset\

 

Prikazani so privatni in skupni geoseti. Privatni geoseti so običajno skladiščeni nekje na lokalnem disku (privzeta lokacija je C:\Documents and Settings\Ime uporabnika\Application Data\Mastersoft\Mpx\Geoset\ oziroma C:\Users\Ime uporabnika\AppData\Roaming\Mastersoft\Mpx\GeoSet). Lokacija privatnih in skupnih geosetov se definira v MPX nastavitvah. Iz spiska izberemo geoset in kliknemo gumb <V redu>.  Več informacij o geosetu, se nahaja v poglavju Geoset.

Opcija "Briši" je na voljo samo v verziji PRO.

 Opomba   Datoteke *.TAB, *.GST, *.XLS, *.XLSX, *.DBF,  *.MDB in *.ACCDB  lahko z MPX odpirate direktno iz raziskovalca tako, da določite "Za odpiranje uporabi" in izberete Mastersoft MPX Professional.

Doda vse sloje iz izbranega geoseta v trenutni geoset. Okno za izbor geoseta je enako, kot pri možnosti 'Odpri Geoset'.

Omogoča shranjevanje strežniških, Esri Shape ali MapInfo slojev ali njihovih poizvedb, kot novi sloj v MapInfo (TAB), Microsoft Access 95-97 (TAB) in Microsoft Access 2000-2003 formatu, ESRI Shape, AutoCAD DXF in MapInfo MIF.

Pred shranjevanjem lahko po želji nastavimo tudi novo projekcijo. Nastavitev nove projekcije pomeni, da je med shranjevanjem sloja potrebno izvesti transformacijo med trenutnim in novim koordinatnim sistemom, ki upočasni postopek shranjevanja.

Ukaz uporabimo, ko želimo shraniti trenutni nabor slojev, trenutno povečavo in ostale lastnosti karte. Geoset se shranjuje v privatno mapo, ki je definirana v MPX nastavitvah.(Več informacij o geosetu, se nahaja v poglavju Geoset).

Če je bil obstoječ geoset spremenjen, vas program ob spremembi geoseta, zahtevi za nov geoset, zapiranju mpx in podobno o tem obvesti. Geoset lahko shranite, dejanje prekličete ali nadaljujete brez shranjevanja. Ne velja za geosete, ki so samo za branje.

Trenutni nabor slojev in ostale lastnosti karte lahko shranimo z istim ali novim imenom. Geoset se shranjuje v privatno mapo, ki je definirana v MPX nastavitvah. Več informacij o geosetu, se nahaja v poglavju Geoset.

 

Trenutno vidno karto lahko izvozimo v obliki rastrske slike v WMF - Windows Metafile, BMP - Windows Bitmap, GIF - Graphics Interchange Format, JPG - JPEG Interchange Format, TIF - Tagged Image Format, PNG - Portable Network Graphics, PSD - Photoshop, PDF - Adobe PDF.

Shrani okno kot

Opcija 'Izdelava geolokacijskih datotek' izdela datoteko TAB in TFW. Tako lahko rastrsko datoteko umeščeno v prostoru odprete v , MapInfo Professional, Esri ArcGIS, AutoCAD Map, Quantum GIS in drugih. Geolokacijske datoteke se za  Windows Metafile (wmf) in Adobe PDF (pdf) ne izdelajo.

Opcija 'Odpri' prikaže izvoženo datoteko v mapi.

Opcija 'Prenos na odlagališče programa Windows' omogoča prenos karte v Windows 'Clipboard' tako, da je možna uporaba v drugih programih npr: Microsoft Word, Excel itd.

Karto lahko izvozimo v velikosti kakršne je trenutno map okno ali pa z izborom možnosti  'Želena velikost' vpišemo želeno širino in višino slike. S klikom na gumb <V redu> program prikaže okno za izbor tipa in imena datoteke, kjer se slika dejansko shrani.

Povrne takšno vsebino izbranega sloja, kot je bila pred tem, ko ste prvič ta sloj določili za risanje ali takšno vsebino, kot je bila pred zagonom posodobitve kolone tega sloja.

V oknu, ki je prikazano lahko določimo tiskalnik in usmerjenost tiskanja ter ostale parametre.


V kolikor je vključena možnost tiskanje v merilu se območje tiskanja samodejno prilagodi novim nastavitvam. Če shranimo geoset se zadnje nastavitve tiskalnika shranijo, tako, da se pri ponovnem odprtju geoseta tiskalnik ponastavi na shranjene vrednosti.

Tiskanje - izvoz slik v visoki ločljivosti -> Več informacij...

Omogočene so naslednje možnosti:

  • Tiskanje v načinu, kjer karta najbolje prilagodi izbrani velikosti in orientaciji papirja,
  • Tiskanje v merilu. Več informacij se nahaja v poglavju tiskanje v merilu in tiskanje v MPX.
  • Tiskanje atributnih podatkov. Možnost je omogočena samo, če je odprto okno z atributnimi podatki, ki ga aktiviramo z gumbom orodne vrstice .
  • Če so izbrani objekti in je funkcionalnost aktivna tudi tiskanje GJI - Gospodarska javna infrastruktura, BCP - Banka Cestnih podatkov in PIA - Prostorski Izvedbeni Akti.
  • Dodatne informacije o tiskanju merila ali kartografske legende se nahaja v poglavju tikanje merila in tiskanje kartografske legende.
  • V kolikor so omogočen funkcionalnosti GJI (gospodarska javna infrastruktura) in/ali BCP (banka cestnih podatkov) in je izbor na sloju parcel je omogočen izpis obrazcev v Microsoft Word formatu.
     

Če shranimo geoset se zadnje nastavitve tiskalnika shranijo, tako, da se pri ponovnem odprtju geoseta tiskalnik ponastavi na shranjene vrednosti.

Tiskanje - izvoz slik v visoki ločljivosti -> Več informacij...

Odpre okno za načrtovanje tiskanja, ki ga v MapInfo Professional poznamo, kot Layout. Več informacij se nahaja v poglavju tiskanje v MPX.

Funkcionalno omogoča tiskanje predlog, ki so dejansko oblikovani izpisi kart, ki lahko zahtevajo npr. predhodno vnos nekaterih podatkov in podobno. Nabor predlog je odvisen od nameščene MPX različice (Standard, Professional, ZGS, …). V predlogi "Izdelava Microsoft Word dokumenta" lahko izberete izpise, ki so pripravljeni s pomočjo makrojev, ki vsebujejo funkcije (vsaj funkcijo Word - Odpri predlogo) za izdelavo Microsoft Word dokumenta.

V kolikor je program del kakšnega drugega programa, ukaz skrije okno s karto. Če se program uporablja samostojno, ukaz prekine delovanje programa.