Gurso - podatki o nepremičninah

Navodilo za uporabo

Uporaba

Prikaz podatkov o parcelah in stavbah, njihovih lastnikih, upravljavcih, rabi in namembnosti v Mastersoft MPX Professional, MapInfo Professional in drugih programih na osnovi podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin.

Odpnite okno


V Gurso oknu se nahaja ukaz s katerim odpnete okno iz glavnega programa in ga prenesete, na primer na drug monitor. Kasneje lahko okno znova pripnete v glavno okno.

Okno Gurso

V imenu okna Gurso so prikazani podatki o povezavah med parcelami in stavbami, kot so prikazani v oknu s karto (obris stavbe je maksimalni obod / tloris stavbe).


Način iskanjaParcelaStavba
Klik v kartoŠtevilka parcele, ki je na mestu klikaŠtevilke stavb, ki so na mestu klika
Iskanje parcelŠtevilka iskane/izbrane parceleŠtevilka oziroma številke stavb, katerih maksimalna površina tlorisa delno ali v celoti leži na izbrani parceli
Iskanje stavbŠtevilka oziroma številke parcel preko katerih se razteza maksimalni obod iskane stavbeŠtevilka iskane/izbrane stavbe

Vsebina okna prikazuje dva zavihka Parcele in Stavbe. V vsakem zavihku so tabele s podatki, ki se navezujejo na naslov zavihka.

Značilnosti tabel

V večini tabel je lahko izbrana ena ali več vrstic. Več vrstic boste želeli izbrati za potrebe kopiranja (Ctrl+C). Tudi, če je v tabeli izbranih več vrstic je lahko le ena aktivna (na sliki vrstica z modrim ozadjem).

Pomen aktivne vrstice, kot je prikazano na sliki desno pomeni, da se vsebina vseh tabel pod tabelo s takšnim izborom, nanaša na izbrano vrstico te tabele. Slog tabel si lahko v nastavitvah prilagodite ampak ta funkcionalnost ostane nespremenjena.

 

Razvrščanje: Kliknite glavo polja, ki ga želite uporabiti za razvrščanje zapisov. V tabeli lahko razvrščate smo po enem polju hkrati.
Preurejanje vrstnega reda stolpcev v tabeli: Premakniti je mogoče en stolpec. Kliknite glavo stolpca, ki ga želite premakniti in ga vodoravno povlecite do želenega položaja.
Sprememba velikosti tabel: Velikosti tabel se spreminjajo sorazmerno z velikostjo okna. Če želite spremeniti višino ali širino (če je vodoravno več tabel) posameznih tabel se z miško postavite v prazen prostor med tabelama. Ko se kazalec miške spremeni v ali kliknite in pridržite gumb miške ter s horizontalnim ali vertikalnim premikom miške spremenite velikost tabelama. Sliki kazalcev miške sta simbolični in sta odvisni od operacijskega sistema ter nastavitve le teh.
Kopiranje: Kliknite glavo vrstice in s pridržanim gumbom miške izberite vrstice tabele. Za kopiranje uporabite kombinacijo tipk na tipkovnici Ctrl+C.

Izhodišča iskanja

Prikaz podatkov o parcelah in/ali stavbah lahko prikličemo na dva načina:
S klikom v karto: Izberite gumb orodne vrstice Lastnik in drugi podatki o parceli ali stavbi in kliknite kjer koli v karto. Iskanje se vrši s pomočjo koordinate klika; pokaže podatke o parceli, parcelnem delu ali stavbi, ki vsebuje točko klika oziroma je na mestu klika. Naj ne bo odveč opomba, da se upošteva samo stavba na mestu klika in ne vse stavbe, ki so na parceli, ki je na območju mesta klika miške.
V grafiki so stavbe prikazane z njihovim največjim obsegom/tlorisom. To pomeni, da v grafiki prikazane povezave med stavbami in parcelami niso primerljive s povezavami med stavbami in parcelami, pridobljenimi iz katastov (glej iskanje parcel ali stavb), kjer se za območje/površino stavbe uporablja zemljišče pod stavbo oz. njen fundus (stik stavbe z zemljiščem oz. parcelo).
Iskanje parcel ali stavb: Za iskanje parcele ali stavbe kliknite gumb opravilne vrstice Iskanje parcel ali stavb. S tem prikličete okno Iskanje parcel ali stavb, kjer velja:
1. Iskanje parcel: Za najdeno parcelo, bodo prikazane vse stavbe na tej parceli.
2. Iskanje stavb: Za najdeno stavbo bodo prikazane vse parcele na katerih je stavba.
Podatki o povezavah med stavbo in parcelo se prevzemajo iz katastrov.

Iskanje parcel ali stavb

Okno prikličete s klikom gumba orodne vrstice Iskanje parcel ali stavb. Najprej iz spiska izberite katastrsko občino. Katastrsko občino lahko izberete na dva načina in sicer po nazivu ali po šifri katastrske občine. Preklop med obema načinoma izvedete z opcijo Razvrščeno po šifri KO.
Po izboru katastrske občine vpišete še parcelno številko ali številko stavbe (odvisno kateri zavihek je izbran) in z gumbom "V redu" locirate parcelo ali stavbo na karti. Če želite locirati več parcel ali stavb hkrati, številke ločite z vejico.
V kolikor katere od parcel ali stavb iz spiska ni bilo mogoče najti, vas program o tem obvesti v obliki spiska parcel ali stavb, ki jih ni bilo mogoče locirati.

 

Opcija prikaz label opremi objekte z labelami. Upošteva se nastavitev label, ki je določena v nadzoru slojev. Izris label je "časovno potratna" funkcionalnost, zato lahko postopek ob vključeni opciji "Prikaz label" in "Izbor celotne katastrske občine" traja dlje časa. Opcija prikaz atributov prikaže atributne podatke izbranih objektov v tabelarični obliki. Opcija prikaz izbranih nastavi takšno povečavo karte, da so vidni vsi najdeni objekti (parcele, parcelni deli ali stavbe) Opcija izbor celotne katastrske občine omogoča označitev vseh parcel ali stavb v katastrski občini. V tem primeru je polje "Parcelna številka" oziroma polje "Številka stavbe" neaktivno. Opcija prikaz lastnika prikaže podatke o lastnikih za najdene parcele ali stavbe.

V kolikor ste vpisali več parcel ali stavb se ta spisek prenese v okno s podatki o parcelah in stavbah, kar omogoča ogled lastnika za vsako stavbo ali parcelo posebej.

Podatki o parcelah

Podatki o parcelah, ki so prikazani v zavihku Parcele, so kopirani iz ustreznih evidenc GURS na datum, ki je zabeležen v statusni vrstici okna Gurso (časovna natančnosti).
Skrajno levo v glavi vsake tabele je vpisan vir oz. evidenca iz katere se v tabeli prikazujejo podatki (ZKat = zemljiški kataster, REN = register nepremičnin). Izjema je prva tabela, ki prikazuje podatke iz različnih evidenc; številko parcele, katastrsko občino in površino iz zemljiškega katastra, obseg parcele je izračunan iz grafičnega dela – zemljiško katastrskega prikaza in tip nepremičnine z vrednostjo iz registra nepremičnin.

 

Izračunana vrednost je prikazana vedno za nepremičnino. Od tipa nepremičnine je odvisno ali je to parcela ali parcela s stavbo.
Od 1.1.2014 GURS ne prikazuje več podatka o vrsti rabe. Nadomestila ga je vsebina: zemljišče, zemljišče pod stavbo (ZPS) ali zemljišče pod stavbo pred letom 2006 (ZPS PRED L. 2006).
Namenska raba je v evidenci GURS gostujoč podatek, ki ga posreduje občina in predstavlja vsebino občinskega prostorskega plana. Podatek je generaliziran (način je predpisan na spletni strani GURS) in prikazan enako, kot na spletnem portalu GURS – Javni vpogled v nepremičnine. Zaradi generalizacije podatka lahko prihaja do manjših odstopanj v primerjavi s podatki, pridobljenimi na občini.
Enako je generalizirana (način je predpisan na spletni strani GURS) tudi dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč. Tudi tukaj prihaja do odstopanj od podatkov MKGP, zajetih po interpretacijskem ključu MKGP.

Pri slabi časovni natančnosti je priporočljivo, pri pripravi podatkov za promet z nepremičninami pa obvezno preveriti podatke v uradnih evidencah. Za lažji dostop sta v desnem zgornjem delu okna Gurso gumba: GURS za dostop do javnega vpogleda na portal Prostor in ZemK za dostop do vpogled v e-zemljiško knjigo.

Podatki o stavbah

Podatki o stavbah, ki so prikazani v zavihku Stavbe, so kopirani iz ustreznih evidenc GURS na datum, ki je zabeležen v statusni vrstici okna Gurso (časovna natančnosti).
Ker vsebuje Register nepremičnin tudi podatke Katastra stavb, se podatki o stavbah in delih stavb prikazujejo iz Registra nepremičnin. Kolona [Vpis v KS] določa, če so podatki katastrski ali samo registrski. Skrajno levo v glavi tabel, ki prikazujejo lastnike in upravljavce delov stavb, je vpisan vir oz. evidenca iz katere se v tabeli prikazujejo podatki (KS = Kataster stavb, REN = Register nepremičnin). Izračunana vrednost je prikazana vedno za nepremičnino. Od tipa nepremičnine je odvisno ali je to stavba, parcela s stavbo ali samo del stavbe.

 

Pri slabi časovni natančnosti je priporočljivo, pri pripravi podatkov za promet z nepremičninami pa obvezno preveriti podatke v uradnih evidencah. Za lažji dostop sta v desnem zgornjem delu okna Gurso gumba: GURS za dostop do javnega vpogleda na portal Prostor in ZemK za dostop do vpogled v e-zemljiško knjigo.

Podatki o parcelah in stavbah pri iskanju več parcel ali stavb hkrati

V kolikor ste v okno Iskanje parcel ali stavb vpisali več parcel ali stavb se ta spisek prenese v okno s podatki o parcelah in stavbah, kar omogoča ogled lastnika za vsako stavbo ali parcelo posebej.

V oknu je prikazana vsebina parcele ali stavbe, ki je izbrana / označena v seznamu v levem delu okna. Ob prehodu iz enega zavihka v drugega, se kot vsebina okna vedno prikažejo podatki, povezani s podatki, ki so prikazani v predhodnem oknu.

Primer: Če preglejujemo podatke o parceli v zavihku Parcele, se s klikom na zavihek Stavbe prikažejo podatki o vseh stavbah, ki so povezane s predhodno ogledovano parcelo. Če izberemo eno od teh stavb in se premaknemo nazaj na zavihek Parcele, se v oknu prikažejo vse parcele, ki so povezane z izbrano stavbo. In tako naprej. Seznam na levi strani okna ostane ves čas nespremenjen.

Nastavitve    (Priklic nastavitev: Desni gumb miške/Nastavitve)

Kakršne koli so že nastavitve, pomen aktivne vrstice, kot je prikazano na spodnji sliki, ostane nespremenjen in pomeni, da se vsebina vseh tabel pod tabelo s takšnim izborom, nanaša na izbrano vrstico te tabele. Več o tem je opisano v poglavju značilnosti tabel.

Podatki v tabelah niže, se nanašajo na izbor v tej tabeli

 

Brez vključenih opcij
Brez vključenih opcij
Alternativna barva vrstic
Alternativna barva vrstic
Obroba izbrane vrstice
Obroba izbrane vrstice
Zaporedna številka vrstice
Zaporedna številka vrstec
Povezava z orodjem Info: Pri izbranem orodju Lastnik in drugi podatki o parceli ali stavbi in kliku v karto se razen okna za prikaz podatkov o parcelah ali stavbah odpre še okno Info oziroma informacije o objektih na mestu klika miške. Funkcionalnost je na voljo le v Mastersoft MPX. Oglejte si tudi poglavje Izhodišča iskanja.
Samodejna širina stolpcev: Ta opcija je na voljo tudi v glavnem Gurso oknu in jo prepoznate po naslednji ikoni . Brez - Širina stolpcev se samodejno ne prilagaja. Širina okna - Širina tabel je enaka širini okna. Če vseh stolpev v širini okna ni možno prikazati, se pričnejo stolpci, začenši s predzadnjim, skrivati oziroma so zoženi na minimum. Vsebina - Širina tabel se prilagodi tako, da je vidna celotna vsebina posameznega stolpca.
Metapodatki: Opcija je namenjena skrbnikom aplikacije. Uporabniško ime in geslo razlikuje male in velike črke.

Vsebina

Gurso UI

Je komponenta za vgradnjo v vašo aplikacijo na Mac OS X, Linux ali Windows platformi.