CZ Office - Strokovna izhodišča

Pripadniki CZ

Modul Pripadniki CZ je enako, kot ostali modul CZ Office del zaokrožene celote iz področja sistema zaščite, reševanja in pomoči ker združuje in komplementarno dopolnjuje specialistično področje kadrovanja in razporejanja, opremljanja, usposabljanja, načrtovanja mobilizacijskih in operativnih postopkov s specialističnim znanjem načrtovanja uporabe sil in sredstev , usposabljanja in razporejanja na odgovorna mesta v sistemu, odgovornega in kvalitetnega planiranja pri nabavi in razdelitvi osebne zaščitne in skupne opreme in opreme iz popisa- tako na področju zanavljanja kot tudi prerazporejanja v sistemu ZRiP.

Specifična delovna področja so to in zajemajo tako področja kadrovskega menedžmenta, andragoško - pedagoškega področja načrtovanja in vodenja usposabljanj, načrtovanj delovanja v specifičnih pogojih in oblikah reševalnih aktivnosti ali izrednega delovanja (souporaba vojaških veščin in znanj), načrtovanj in uporabe posebnih znanj s področja psihologije - tako organiziranih sil ZRiP, kot množic v izrednih razmerah velikih zaščitno reševalnih aktivnosti in ne nazadnje do smiselne uporabe kazalcev ekonomičnosti, produktivnosti in rentabilnosti - toliko prepletena, da jih v globalni organizaciji ne moremo razdeliti z točno določenimi ločnicami in jih segmentirati, kot samostojna področja, temveč samo, kot temeljni del vseobsegajočega modula, ki se imenuje načrtovanje ali ukrepanje.

Poverjeniki CZ

Modul Poverjeniki CZ predstavlja združeno obliko podatkovnika z zbirom osebnih podatkov- enako kot modul »Pripadnik CZ« in načrtom aktiviranja in delovanja »Poverjenika CZ«. V kartografskem delu predstavlja določen teritorij z možnimi elementi ogrožanj, potencialnimi nesrečami in ocenjenimi posledicami, številom prebivalcev - s podatkom na posebnih skupinah, gospodarske in druge subjekte na tem določenem teritoriju in načrtovanimi načini in postopki ukrepanja ali izvajanja preventivnih in drugih aktivnosti v ZRiP.

Člani PDG

Modul Člani PGD je namenjen vodenju vseh podatkov o članu PGD. Vodi in obdeluje podatke tako po stanovski plati v PDG z vsemi najbolj pomembnimi in društvenemu ter lokalnemu nivoju prirejenimi vsebinami, do strokovnega združevanja na nivoju območne organizacije- zveze in zveze na nivoju države-Gasilske zveze Slovenije z enako potrebnimi vrstami podatkov za te nivoje odločanja in arhiviranja ter vzdrževanja podatkovnih in drugih resursov, do vodenja upravnega postopka na nivoju pristojnega državnega organa in potreb lokalne skupnosti v sistemu ZRiP in požarnega varstva kot samostojnega ali komplementarnega dela sistema ZRiP.

V oba - sistem in podsistem - se podatki vnašajo o članu PGD - društveni razpored in razpored v sistem ZRiP kot osnovno reševalno silo, ki je v marsikaterih primerih zaradi specializacije ali specialističnih znanj dragocena pomoč in na razpolago ne samo v segmentu reševanja - pač pa tudi v preventivnem in porečevalnem obdobju.

Skupaj z osebnim podatkovnikov člana je program tudi osnovni del vodenja evidence o društveni, donirani ali odstopljeni opremi – osebni ali skupni - in predstavlja transparentnost v obliki knjigovodskega stanja in organiziranja logistične oskrbe v sistemu.

Pripadniki CZ - Člani PDG

Ker je možno zavesti ali voditi vse podatke o pripadniku CZ-članu prostovoljnega društva in določiti njegov krog delovanja v sistemu ZRiP, zamenjuje klasično vodenje delovnega področja tako na personalnem področju - kartoteka, kot tudi na področju vodenja evidenc usposabljanj - planiranje, organiziranje, verifikatorji/potrdila tistih usposabljanj - tako z osnovnega področja dejavnosti , kot tudi s področja sistema ZRiP. Pri teh pripadnikih CZ je zelo pomembno, da se striktno upošteva in vodi pravilna in verodostojna podatkovna baza.

V upravnem postopku, ki ga izvaja pristojni državni organ- vsebuje pa razporejanja, prerazporeditve ali prekinitve z možnostjo preselitve ali prenehanja razporejenosti v ZRiP, pa se s tem podatkovnikom zaključi upravni postopek razporeditve na nivoju ustanovitelja enote. Nadalje omogoča vodenje postopka v sistemu opremljanja in zadolžitev z opremo tako po vrsti osnovne reševalne ali društvene dejavnosti, kot tudi tiste iz sistema ZRiP in kar je pomembno ( racionalno) tudi po osebnih številkah brez nakupov opreme na zalogo.

Najbolj pomembno področje - pa je široko področje uporabe oz uporabnosti:
  • od načrtovanja do načrta in izvedbe vpoklica,
  • od načrtovanja do načrta in izvedbe vpoklica,
  • od načrtovanja do načrta delovanja in uporabe pripadnika CZ - Člana PD v sklopu osnovne, sestavljene ali pridodane enote CZ - operativni načrti,
  • od načrtovanja do načrta logistične podpore- kompleksna izvedba,
  • od načrtovanja do načrta uporabe- različni poveljniški nivoji

Skratka modul »Pripadnik CZ - Član PD« identično, kot modul »Pripadnik CZ« - samo na drugem nivoju in z drugega aspekta zamenjuje oz. združuje več klasičnih delovnih mest v organizaciji lokalne uprave- to je kadrovski del, delovno področje organiziranja usposabljanj, materialno tehnični del z nabavo in servisiranjem oz del logističnega sistema ter načrtovalski oz projektni - ki vsebuje posamezne izvajalce po projektih - število načrtov po ukrepih in izvajalski del nalog sistema ZRiP - glede na nivo poveljevanja.

Sestavljen je tako, da služi društvu za izvajanje lastne evidence in izdelave/ vzdrževanja lastne podatkovne baze, je kompatibilen z upravnim postopkom v resornem državnem organu in organom na nivoju lokalne skupnosti - En program za tri nivoje odločanja.

Naravne nesreče in dogodki

Modul je namenjen izdelavi podatkovnika za vse vrste posledic naravnih nesreč, bodisi na komunalni infrastrukturi, prometnicah in ostalih komunikacijah ter na kmetijskem zemljišču. Predstavlja elaboriran izdelek in je eden izmed pogojev za prijavo škode državni komisiji za elementarne nesreče pri MOP-u. Ker je možno zavesti vse podatke o plazu oz. nesreči, program popolnoma nadomešča vse klasične evidence in vodi predmet po nsčelu "DOSJE", kar pomeni, da spremljamo problem od nastanka, preko sprememb do realizacije in zaključka oz. arhiviranja. Evidenca vsebuje atributne in geografske podatke.

Inventura drobnega inventarja in osnovnih sredstev

Namenjen je vodenju vseh podatkov o opremi, ki jo uporabljamo tako v okviru Sistema zaščite in reševanja - prostovoljnih formacij in profesionalnih sestavov, kot tudi funkcionalne opreme, ki izhaja iz dejavnosti lokalne uprave in predstavlja pogoj za delo upravnega organa ali službe.

Vodenje podatkov je usklajeno tako z obveznimi postopki, ki jih opredeljuje zakonodaja na tem področju, kot tudi posameznimi računovodskimi standardi in izkazi. Seveda, pa je pri tem najpomembnejše, da je upoštevana specifičnost Sistema ZRiP, ker so posamezne rešitve uporabljene izključno v ta namen in za te potrebe.

V osnovi je koncipiran tako, da zagotavlja realizacijo v skladu z zahtevami tako v okviru Službe za zaščito in reševanje, sistema ZRiP kot celote in notranje kompatibilnosti v okviru Mestne uprave, predvsem z Oddelkom za finance, lastno in centralno inventurno komisijo, Oddelkom za splošne in pravne zadeve - Zapisniki o škodnih primerih in odškodninskih zahtevkih v zvezi z raznimi intervencijami, itd.

Vsi računalniški programi s področja vodenja evidence o opremi ( SZR - IOS, SZR - IDI, SZR - ICZ-REVERZ ) zamenjujejo ali združujejo več klasičnih delovnih mest/opravil v organizaciji lokalne uprave - to je delovno področje nadzora proračunske porabe, delovno področje načrtovanja in izvajanja logistične oskrbe ter delovno področje strateškega načrtovanja sistema ZRiP.

Kartografsko analitični GIS modul

V sam CZ Office je integriran GIS program MPX Professional. Izvor kartografski vsebin so podatki Geodetske uprave Republike Slovenije in podatki, ki jih generira ali pridobi služba sama. Nekaj primerov: Modul prikazuje lokacije bivališč pripadnikov, zbirališč ali dogodkov v prostoru. Za določeno območje ali lokacijo prikaže poimenski spisek ljudi. Detajlni podatki za vso infrastrukturo v prostoru. Digitalni model višin, na primer omogoča analizo poplavljenosti in plazenja. Tematska obarvanost glede na želen podatek. Na sliki je prikazana analiza gravitiranja prebivalcev zakloniščem in alarmiranja. Gravitiranja prebivalcev zakloniščem in alarmiranja

CZ Office

Programski paket

Modularno zgrajen programski paket CZ Office je namenjen vodenju vseh podatkov o pripadnikih civilne zaščite, PGD, ustanov in društev. Vključuje evidentiranje opreme in drobnega inventarja ter stanja v skladiščih. Za kartografske podatke in analize skrbi integriran GIS programski pake MPX Professional.

Strokovna izhodišča - moduli