Enotna evidenca gospodarske javne službe (EEGJS)

Pomočnik pri uporabi

Enotna evidenca gospodarske javne službe (EEGJS) je GIS programski paket za evidentiranje, vodenje ter analiziranje katastra malih komunalnih čistilnih naprav in greznic, načrtovanje in spremljanje praznitev oziroma čiščenj greznic, evidentiranje ter spremljanje delovanje malih komunalnih čistilnih naprav ter izdajanje ocen obratovanja le teh.

Mastersoft Enotna evidenca gospodarske javne službe

 

Namen dokumenta

Dokument ni mišljen, kot klasična navodila za uporabo, ampak, kot praktični pripomoček pri delu. Sem se bodo zapisovala kratka navodila, opomniki in najpogosteje zastavljena vprašanja. Dokument vsebuje tudi namige in pomembne podatke za pravilno delovanje programa. Vsebina se bo sproti dopolnjevala, tako, da se vrnite večkrat. Vsekakor ste dobrodošli in zaželeno je, da sporočite vsebino, ki bi želeli, da bi jo dokument vseboval. Vsebino lahko kadarkoli pošljete na.

Vsebina evidence

V evidenci so vsebovana vsa plačilna mesta (PM) s vsemi statusi, ki imajo veljavno lokacijo v skladu z evidenco prostorskih enot oziroma šifro hs_mid. V kolikor v evidenci katerega plačilnega mesta ni, mu je v tarifnem sistemu potrebno korigirati lokacijo. V evidenci lahko preklapljate med pogledom lokacij vseh plačilnih mest in lokacijami objektov za čiščenje.

Preklop med pogledom lokacij vseh plačilnih mest in lokacijami objektov za čiščenje

Statusi objektov za čiščenje so določeni v šifrantu, ki se nahaja v oknu tiskanja in izvoza. V kombiniranem seznamu Letni plan je razvidno število lokacij, ki so v planu čiščenja v posameznem letu in tudi tiste lokacije, ki niso razvrščene v letni plan. Za prikaz vseh lokacij izberite Vsi letni plani, drugače leto ali opcijo Letni plan ni določen. Opciji Letni plan in Vse lokacije sta namenjeni le za filtriranje nabora prikazanih lokacij in ne vplivata na možnosti, ki so v oknu Tiskanje in izvoz, vplivata pa na nabor iskalnih možnosti Iskanja.

Kartogragski prikaz: Izključena možnost Vse lokacije privzeto prikaže objekte za praznitev, ki so tematsko obarvani po letnih planih. Če je možnost vključena so privzeto prikazani vsi objekti evidence EEGJS.

Iskanje

Kombiniranih seznami namenjeni iskanju se napolnijo ob prvi uporabi in se osvežijo, če v glavnem oknu uporabite opciji orodne vrstice Letni plan ali Vse lokacije.  Vsebina nabora vrednosti je odvisna od tega ali so v osnovnem oknu prikazane vse lokacije ali samo objekti za čiščenje. Več o tem je opisano v poglavju Vsebina evidence.

Opisni podatki lokacij:  V več kombiniranih seznamih se pojavlja polje Lokacija. Ta podatek izvira iz evidence prostorskih enot in je pridobljen s pomočjo šifre lokacije objekta hs_mid. Torej ne gre za opisni podatek lokacije, ki je vpisan v tarifnem sistemu plačilnih mest, ampak za podatek pridobljen preko hs_mid, ki je plačilnemu mestu določen v omenjeni evidenci.

 

Enotna evidenca gospodarske javne službe - Iskanje

Trenutni iskalni nabor je razviden na dnu iskalnega okna, kot je razvidno iz spodnje slike.

Vsebina v okviru katere iščemo lokacijeTiskanje in izvoz

Enotna evidenca gospodarske javne službe - Tiskanje

Podatki, ki se uporabijo za tiskanje, so neodvisni od nastavitev opcij Letni plan in Vse lokacije, ki sta na voljo v orodni vrstici glavnega okna. Vsi izpisi in izvozi uporabljajo lastne filtre in analize glede na nastavitve v tem oknu.

Tekoče leto ali letni plan  V besedilu te opcije sta nadpisani številki 1 in 2. Ti dve števili se pojavljata tudi v besedilih zapisanih pri posamezni možnosti tiskanja ali izvoza. To pomeni, da se nekateri izpisi oziroma izvozi nanašajo na letni plan čiščenja nekateri pa na tekoče leto.

    - Grafikoni in pripadojoče preglednice Upoštevana so le plačilna mesta, ki imajo veljavno lokacijo iz registra prostorskih enot.
Praznitve po mesecihČe je objekt na isti lokaciji v istem mesecu obiskan večkrat, se to ustreno prišteje. Upoštevani so vsi objekti (statusi) neglede na letni plan.
Praznitve po občinah (pozvani/izvedeno/vse praznitve)Podatki bazirajo na seznamu oradno pozvanih za tekoče leto neglede na trenutni status plačilnega mesta. Večkratna praznitev iste lokacije ne spremeni podatkov grafikona in tabele. Plan-pozvani - Število lokacij objektov v tekočem letu, katerih imetniki so bili pozvani za praznitev. Plan-izvedeno - Število izvedenih praznitev na lokacijah objektov (Lokacija ID) v tekočem letu, katerih imetniki so bili pozvani za praznitev. Vse praznitve - Število lokacij praznitev.
Praznitve po občinah (pozvani/izvedeno)Velja enako, kot za Praznitve po občinah (pozvani/izvedeno/vse praznitve), le da to navedene le občine, ki so bile v planu za tekoče leto.
Praznitve po občinah in tipih objektaRelevanten podatek za grafikon in tabelo je dogodek praznitve na lokaciji v tekočem letu. MkČN - vsi praznjeni objekti s trenutnim statusom plačilnega mesta 99. Ostalo - vsi praznjeni objekti s trenutnim statusom plačilnega mesta različnim od 99.
Vsi objekti za praznitev po občinahUpoštevan je trenutni status plačilnih mest. MkČN - vse lokacije z objekti, ki vsebujejo plačilno mesto s trenutnim statusom 99. Ostali objekti za praznitev - vse lokacije objektov, ki vsebujejo plačilno mesto s trenutnim statusom navedim v šifrantu objektov za čiščenje in statusom različnim od 99.

Kreiranje dokumentov iz predlog v tabeli plačilnih mest

V nadaljevanju so navedeni zaznamki, ki jih EEGJS izpolnjuje v Word predlogi. Nahajajo se lahko kjerkoli v predlogi. Uporabite samo tiste zaznamke, ki jih potrebujete. Predloge se morajo nahajati v podmapi programa EEGJS Predloge\KreiranjeIzPM:

EEGJS_DATUM - Datum kreiranja predloge
EEGJS_PM - Številka plačilnega mesta
EEGJS_PM_LOKACIJA_NASLOV - Ulica in hišna številka lokacije PM
EEGJS_PM_LOKACIJA_POSTA - Poštna številka in ime pošte lokacije PM
EEGJS_PM_LOKACIJA_NASLOV_POSTA - Ulica in hišna številka, poštna številka in ime pošte lokacije PM
EEGJS_PM_PLACNIK_ZADNJI - Naziv zadnjega plačnika vezanega na PM
EEGJS_PM_PLACNIK_NASLOV - Ulica in hišna številka zadnjega plačnika vezanega na PM
EEGJS_PM_PLACNIK_POSTA - Poštna številka in ime pošte zadnjega plačnika vezanega na PM

Vsi zaznamki so izvedeni v šestih različicah. Razen osnovni, jim lahko dodate številke 1 do 5. Variante uporabite, ko se zaznamek nahaja na več lokacija Word predloge.

Objekti za čiščenje

Statusi v spisku se uporabljajo v vseh modulih programa in določujejo objekte za čiščenje in male komunalne čistilne naprava. Tip in drugi metapodatki malih komunalnih čistilnih, npr. rastlinska MkČN, se določijo modulu ocene obratovanja.

Okno z nastavitvami objektov za čiščenje je dosegljivo v oknu Tiskanje in izvoz in klikom na povezavo Upoštevani statusi. Polji Greznica in MKČN se uporabljata pri izračunu statistike za posamezno občino. Za število greznic in število MKČN v občini se uporabijo samo objekti s tistimi statusi, kjer polji vsebujeta kljukico.

 

Enotna evidenca gospodarske javne službe - Objekti za čiščenje

Uradni seznam pozvanih

Seznam uradno pozvanih za posamezno leto je objavljen na spletni stran objav Nigrad d.d. Izvor tega seznama je vseskozi na voljo v oknu Tiskanje in izvoz opcija Pozvani za praznitev in je neposreden odraz določitve letnih planov, statusov plačilnih mest in določenim metapodatkov lokacije in izbranih statusov za čiščenje.

Povezava plačilnih mest in lokacije

S tabeli se nahajajo vsa plačilna mesta tarifnega sistema, ki so identificirana s šifro PM. Takoj zraven te šifre je polje ID lokacije, ki identificira lokacijo, kjer se nahaja eno ali več plačilnih mest. Če šifre lokacije ni pomeni, da plačilnega mesta ni bilo mogoče umestiti v prostor. Običajno se lokacija takšnega plačilnega mesta preveri v tarifnem sistemu (HS_MID!).

Barve v tabeli odražajo status lokacije kjer se nahajajo plačilna mesta medtem, ko je status plačilnega mesta določen s šifro v polju STATUS.

 

Povezava plačilnih mest in lokacije

Dokumentacija in priloge


Okno za vnos dokumentacije in prilog prikličete z gumbom, ki je označen na zgornji sliki. Polje Opis lahko uporabite za opis dokumentov v vrstici (skupini), lahko pa vrstice uporabite za vnos skupine dokumentov (prejeti, poslani, ...) ali pa za združevanje dokumentov in prilog po uporabnikih.

OPOZORILO: Izbrisanih dokumentov ni možno povrniti!

Ocene obratovanja MkČN

Kreiranje nove ocene obratovanja - dodatna pojasnila:
Datum vpisa v evidenco izvajalca javne službe: V polje se zapiše datum prve ocene obratovanja.
Št. priključenih oseb. v stavbah: Število oseb na naslovu se prevzame iz podatkovne zbirke s temi podatki ob kreiranju ocene. Število oseb na naslovu se ne prenaša iz prejšnjih ocen.

Kartografska dokumentacija

Kjer koli v programu je na voljo prikaz lokacije ali plačilnega mesta v prostoru. Z MPX orodji

Informacije si oglejte atributne podatke geografskih objektov, lastnike parcel, stavb, podatke o gospodarski javni infrastrukturi ali si lokacije od blizu poglejte z vgrajenim Google uličnim pogledom.

Gumb služi za prikaz lokacije na karti. Ker so na karti tudi vse ostale lokacije, lahko poizvedbo izvedete tudi v obratni smeri; izbor lokacije na karti in prikaz pripadajoče evidence. To storite tako, da v MPX karti označite želen objekt in nato izberete gumb , ki se običajno nahaja v prvi vrsti orodne vrstice skrajno desno. MPX se bo zaprl in v programu bodo prikazani podatki za to lokacijo.

 

Mastersoft MPX Professional

Sprotna pomoč za MPX Professional je na voljo s pritiskom na gumb F1, dodatne informacije in navodila pa na MPX uvodni strani ali strani z dokumentacijo in primeri.

Vsebina

Zapišemo kaj važnega?

Vsebino, ki bi želeli, da bi jo dokument vseboval lahko kadarkoli pošljite na: